Iniciatives normatives

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Consultiu de les Illes Balears
(Ha finalitzat la tramitació i la norma s’ha publicat en el BOIB)

FITXA

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Consultiu de les Illes Balears

Objecte

Aprovació d’un nou reglament del Consell Consultiu —que substitueixi l’actual, aprovat pel Decret 24/2003, de 28 de març—, en desplegament de la Llei 5/2010, de 16 de juny, que el regula, i de conformitat amb la disposició final primera d’aquesta norma, per adaptar l’organització i el funcionament de la institució a les noves previsions legals sobre Administració electrònica i a les necessitats generades per la dita Llei.

Òrgan que tramita l’expedient

Consellera secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Data d’inici de la tramitació

29 de juliol de 2020 (Acord del Ple del Consell Consultiu de 29 de juliol de 2020).

Fase actual de tramitació

De conformitat amb la Resolució de 31 de juliol de 2020 de la consellera secretària del Consell Consultiu, s’han dut a terme els tràmits d’informació pública i participació ciutadana per facilitar a totes les persones que estiguin interessades en el Projecte de decret la presentació de propostes. Així mateix, en compliment de l’Acord del Ple del Consell Consultiu de 29 de juliol de 2020, s’ha atorgat el tràmit d’audiència i s’han consultat les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma sobre la norma en projecte. Actualment, el procediment està en la fase de valoració de les al·legacions i els suggeriments presentats.

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ

En la fase de consulta prèvia s’han registrat en la pàgina de notícies del lloc web del Consell Consultiu 46 visites a la memòria justificativa de la consellera secretària, i no s’ha rebut cap al·legació.

En els tràmits d’audiència, informació pública i participació ciutadana s’han registrat en la pàgina de notícies 21 visites a la informació publicada i al Projecte de decret aprovat inicialment, i s’han rebut diverses al·legacions.

S’han rebut també d’algunes conselleries suggeriments relatius al Projecte.

DOCUMENTACIÓ