Funcions i competències

Dictàmens

L’opinió del Consell Consultiu es concreta en un dictamen escrit i aprovat pel Ple, que s’incorpora a l’expedient o al procediment en què s’ha produït.

La consulta al Consell Consultiu és preceptiva en els casos així prevists en la Llei 5/2010, de 16 de juny, o en una altra disposició del mateix rang, i facultativa en la resta de supòsits. Els dictàmens no són vinculants, tret dels casos en què s’estableixi legalment.

Dels assumptes sobre els quals ha dictaminat el Consell Consultiu no es pot sol·licitar informe a cap altre òrgan o organisme de les Illes Balears o d’altres administracions públiques, inclòs el Consell d’Estat. El Consell Consultiu és el darrer que n’emet dictamen, just abans que es dicti la resolució definitiva procedent o que s’aprovi la norma corresponent.

Dictàmens preceptius

L’article 18 de la Llei 5/2010, de 16 juny, indica que el Consell Consultiu ha de ser consultat preceptivament en els assumptes següents:

 1. Projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia.
 2. Avantprojectes de llei elaborats pel Govern en compliment de les previsions expressament establertes en l’Estatut d’autonomia, a excepció de la llei de pressuposts.
 3. Prèviament a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, pel Govern o pel Parlament de les Illes Balears, contra lleis i normes amb rang de llei de l’Estat o d’una altra comunitat autònoma.
 4. Conflictes positius de competències que el Govern de les Illes Balears pretengui plantejar davant el Tribunal Constitucional, amb caràcter previ al requeriment pertinent.
 5. Prèviament al plantejament davant el Tribunal Constitucional, i en els termes de la Llei orgànica d’aquest Tribunal, dels conflictes en defensa de l’autonomia local.
 6. Projectes de legislació delegada a què fa referència l’article 48.1 de l’Estatut d’autonomia.
 7. Projectes de disposicions reglamentàries del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma, excepte els casos que s’especifiquen a continuació.
  • Reglaments de caràcter organitzatiu, com també les seves modificacions.
  • Ordres de conseller que es limitin a desplegar el contingut de decrets que ja hagin estat objecte de dictamen.
  • Ordres de conseller per les quals s’aproven les bases reguladores de subvencions.
  • Texts consolidats de caràcter reglamentari, excepte els harmonitzats en els termes prevists en l’article 62.4 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.
 8. Projectes de reglament orgànic, de reglament executiu i de texts consolidats de reglaments executius que hagin de ser aprovats pels consells insulars.
 9. Avantprojectes de llei i de disposicions administratives de qualsevol tipus que afectin l’organització, la competència o el funcionament del Consell Consultiu.
 10. Transaccions judicials o extrajudicials sobre els drets de contingut econòmic de l’Administració de la Comunitat Autònoma, com també la submissió a arbitratge de les qüestions que se suscitin respecte dels béns i dels drets patrimonials d’aquesta Administració quan, en ambdós casos, la quantia litigiosa excedeixi els 30.000 euros.
 11. Conflictes d’atribucions que se suscitin entre les institucions d’autogovern de la comunitat autònoma.
 12. Procediments tramitats per les administracions públiques de les Illes Balears en els quals la llei exigeixi preceptivament el dictamen d’un òrgan consultiu, referits, entre d’altres, a les matèries següents:
  1. Reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis formulades davant de l’Administració de la Comunitat Autònoma, els consells insulars i les corporacions locals i qualsevol altra entitat pública de les Illes Balears, sempre que la quantitat reclamada sigui superior a 30.000 euros.
  2. Revisió d’ofici dels actes i de les disposicions administratives.
  3. Interpretació, modificació, resolució i anul·lació de concessions i contractes en els termes i les condicions establerts en la llei.
  4. Recurs extraordinari de revisió.
 13. Qualsevol altre assumpte en què una llei exigeixi expressament el dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan consultiu autonòmic superior.

Dictàmens facultatius

Segons l’article 19 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, amb caràcter facultatiu, es pot demanar el dictamen del Consell Consultiu en els casos següents:

 1. Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament de les Illes Balears.
 2. La resta d’avantprojectes de llei elaborats pel Govern, diferents dels de consulta preceptiva.
 3. Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats autònomes.
 4. Instruments de planificació sectorial o territorial aprovats pel Govern o pels consells insulars.
 5. Conflictes de competències entre l’Administració de la Comunitat Autònoma i altres administracions públiques de les Illes Balears.
 6. Qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la seva transcendència especial a judici del president de les Illes Balears o dels presidents dels consells insulars en els casos de rellevància notòria que puguin afectar directament l’àmbit respectiu de competències.

Terminis per emetre els dictàmens

L’article 24 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, estableix els terminis següents per emetre el dictamen:

 • Trenta dies hàbils
  1. Si el dictamen és preceptiu i s’emet sobre els casos següents:
   • Projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia.
   • Prèviament al plantejament davant del Tribunal Constitucional dels conflictes en defensa de l’autonomia local.
   • Projectes de legislació delegada.
   • Projectes de disposicions reglamentàries del Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
   • Projectes de reglament executiu que hagin de ser aprovats pels consells insulars.
  2. Si el dictamen és facultatiu i versa sobre avantprojectes de llei del Govern que no hagin estat elaborats en compliment de les previsions expressament establertes en l’Estatut d’autonomia; instruments de planificació sectorial o territorial aprovats pel Govern o pels consells insulars; conflictes de competències entre l’Administració de la Comunitat Autònoma i altres administracions públiques de les Illes Balears, i qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la seva transcendència especial a judici del president de les Illes Balears o dels presidents dels consells insulars en els casos de notòria rellevància que puguin afectar directament l’àmbit respectiu de competències.
 • Dos mesos, en els procediments referits a reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis.
 • Quinze dies hàbils, quan la sol·licitud és formulada pel president de les Illes Balears o per la Mesa del Parlament i s’hi fa constar la urgència del dictamen motivadament. També de forma motivada i en supòsits de gran complexitat, el Ple pot ampliar el termini fins a trenta dies hàbils més.
 • Un mes, en tots els altres casos (per exemple, revisió d’ofici, contractació, lleis que despleguin previsions estatutàries, etc.)

En els supòsits en què el dictamen no tengui caràcter vinculant i hagin transcorregut els terminis establerts en els apartats anteriors sense que s’hagi resolt, l’òrgan consultant pot considerar complert el tràmit de consulta preceptiva i continuar la tramitació del procediment.

Òrgans consultants i matèries objecte de consulta

 1. El president de les Illes Balears pot demanar un dictamen preceptiu quan la legislació vigent ho estableixi i també un dictamen facultatiu en els supòsits que es recullen en l’article 19 de la Llei 5/2010, de 16 de juny.
 2. La Mesa del Parlament ha de sol·licitar el dictamen preceptiu al Consell Consultiu en relació amb les proposicions i els projectes de reforma de l’Estatut d’autonomia, i prèviament a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra lleis o normes amb rang de llei; així mateix, pot sol·licitar un dictamen amb caràcter facultatiu abans d’aprovar projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament de les Illes Balears.
 3. Els presidents dels consells insulars, els batles dels municipis de les Illes Balears, els rectors de les universitats públiques, i les persones que ocupin la representació d’altres corporacions, entitats o organismes públics poden demanar l’emissió del dictamen en els casos en què tengui caràcter preceptiu. Els presidents dels consells insulars poden sol·licitar també un dictamen facultatiu, en assumptes de rellevància notòria que puguin afectar directament l’àmbit de les seves competències.

Fórmula ritual

L’article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, estableix que les disposicions i les resolucions relatives a assumptes sobre els quals ha emès informe el Consell Consultiu han d’expressar si s’adopten o no d’acord amb el seu dictamen. En el primer cas, s’ha d’usar la fórmula «d’acord amb el Consell Consultiu»; en el segon, la d’«oït el Consell Consultiu».