Què és el Consell Consultiu de les Illes Balears?

El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior de consulta de la comunitat autònoma.

La seva creació es fonamenta en la Sentència 204/1992 del Tribunal Constitucional, de 26 de novembre. En aquesta Sentència, l’alt Tribunal deixa la porta oberta perquè les comunitats autònomes puguin tenir un òrgan consultiu autonòmic de característiques i funcions semblants a les del Consell d’Estat, i hi afegeix que el Consell d’Estat ha de quedar exclòs d’intervenir en les comunitats autònomes en què hi hagi un consell autonòmic.

A partir d’aquesta idea i d’acord amb la Sentència 204/1992 mencionada, la Llei autonòmica 5/1993, de 15 de juny, crea el Consell Consultiu de les Illes Balears, com a màxima autoritat consultiva en el territori de la comunitat autònoma, que actua de filtre de legalitat i control jurídic previ sobre les matèries que indica la Llei.

L’article 41 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears —amb la modificació introduïda per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener (BOE núm. 8, de 9 de gener)—, el convertí en un òrgan estatutari. Quan l’Estatut es reformà, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, incidí en la composició del Consell Consultiu; en desplegament de l’article 76 d’aquesta Llei orgànica, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, que derogà expressament la Llei 5/1993. Posteriorment, la Llei 5/2010 (BOIB núm. 94, de 22 de juny) ha estat modificada per la Llei 7/2011, de 20 d’octubre (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre); la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 28 de març); la Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 30, de 8 de març); la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer), i la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 7 de juliol).