Personal

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
https://www.caib.es/sites/transparencia/ca/relacia_llocs_de_feina/

Acord del Ple del Consell Consultiu de les Illes Balears de 15 de novembre de 2023 pel qual s’aprova la relació de llocs de treball del personal
BOIB núm. 26, de 22 de febrer de 2024
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2024/11882/683397/acord-del-ple-del-consell-consultiu-de-les-illes-b

RELACIÓ DE FUNCIONS
Resolució del president del Consell Consultiu de les Illes Balears d’11 de juliol de 2019 per la qual s’aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari propi
BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11020/624446/resolucio-del-president-del-consell-consultiu-de-l

Resolució del president del Consell Consultiu de les Illes Balears de 16 d’abril de 2013 per la qual s’aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari al servei del Consell Consultiu de les Illes Balears
BOIB núm. 57, de 29 d’abril de 2013
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8122/514360/resolucio-del-president-del-consell-consultiu-de-l
(Aquesta Resolució únicament és aplicable respecte de les places dotades segons la relació de llocs de treball, és a dir, les places F01650037 i F01390032)

RETRIBUCIONS
https://www.caib.es/sites/transparencia/ca/retribuciones/

COMPATIBILITATS
De conformitat amb l’article 8.1.g de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de publicar en el portal de transparència les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els empleats públics, dictades a l’empara de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
El document adjunt conté les autoritzacions de compatibilitat relatives al personal del Consell Consultiu tant per acomplir segones activitats públiques com per exercir activitats privades. La informació s’hi distribueix en els camps següents: inicials de l’empleat públic, activitat pública o privada secundària, tipus de compatibilitat, data d’inici de l’activitat i, si és el cas, data de finalització.
Autoritzacions de compatibilitat PDF

CARRERA PROFESSIONAL
Resolució del president del Consell Consultiu de les Illes Balears de 18 d’abril de 2016 de reconeixement del dret a la carrera professional horitzontal del personal propi del Consell Consultiu
BOIB núm. 51, de 23 d’abril de 2016
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10479/579171/resolucio-del-president-del-consell-consultiu-de-l