Indemnitzacions

De conformitat amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, els membres d’aquesta institució tenen dret a percebre, si escau, indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duen a terme, i de redacció i defensa de ponències, d’acord amb el Reglament d’organització i funcionament i altres disposicions dictades per aplicar la dita Llei.

La Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fixa en 680,66 euros la indemnització per l’assistència a cada una de les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens.