Indemnitzacions

De conformitat amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, els membres d’aquesta institució tenen dret a percebre, si escau, indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duen a terme, i de redacció i defensa de ponències, d’acord amb el Reglament d’organització i funcionament i altres disposicions dictades per aplicar la dita Llei.

La Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2024 fixa en 800 euros la indemnització per l’assistència a cada una de les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens.