Composició

Membres del Consell Consultiu

L’article 76.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que el Consell Consultiu ha d’estar integrat com a màxim per deu juristes i l’article 5.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, amb la redacció que en fa la Llei 7/2011, de 20 d’octubre, fixa el nombre de membres en deu.

Nomenament

Els deu membres són nomenats, mitjançant un decret del president de les Illes Balears, entre juristes de competència i prestigi reconeguts que tenguin la condició política de ciutadans de les Illes Balears, amb més de deu anys d’exercici professional.

Sistema d’elecció i designació

El Parlament, amb el vot favorable de tres cinquenes parts dels diputats, ha d’elegir dues cinquenes parts dels membres; el Govern n’ha d’elegir les altres tres cinquenes parts. És a dir, dels deu membres que formen el Consell Consultiu, quatre són elegits pel Parlament i sis són designats pel Govern.

Els membres del Consell Consultiu trien d’entre ells, per majoria absoluta, el president i el conseller secretari de la institució; aquesta votació és secreta.

Durada del mandat

El nomenament dels membres es fa per un període de quatre anys i poden ser novament elegits o designats per a mandats posteriors.

Exmembres

 • Pedro Aguiló Crespí
 • Pedro A. Aguiló Monjo
 • Miguel Coll Carreras
 • Carmen Fernández González
 • Rosa María de Hoyos Marina
 • Ignacio Infante Merlo
 • Rafael de Lacy Fortuny
 • Germán María León Pina
 • Antoni Mir Llabrés
 • Joan Oliver Araujo
 • Juan S. Oliver Ripoll
 • Rafael Perera Mezquida
 • Ramón Pita da Veiga Montis
 • Octavi Josep Pons Castejón
 • Catalina Pons-Estel Tugores
 • Josep Maria Quintana Petrus
 • Lourdes Mazorra Manrique de Lara
 • Gabriel Ramis d’Ayreflor López-Pinto
 • Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany
 • María Dolores Romeo Pérez
 • Josep Sala Torres
 • Enrique Vicent Marí
 • Marta Vidal Crespo
 • Bartolomé Jesús Vidal Pons