Funcionament

1. Documentació relativa a la consulta formulada

L’òrgan legitimat ha de fer la consulta sobre les matèries indicades en la Llei i hi ha d’adjuntar tota la documentació corresponent a la qüestió plantejada.

Si el Consell Consultiu estima que l’expedient és incomplet, pot sol·licitar, per mitjà del seu president, que es completi amb documentació addicional. En aquest cas, s’interrompen els terminis establerts en l’article 24 fins a la recepció íntegra de la documentació sol·licitada. Quan es rep la documentació, s’inicia novament el termini que té el Consell Consultiu per emetre el dictamen.

En els supòsits de dictàmens preceptius sobre projectes de disposicions reglamentàries, si després de l’emissió del dictamen del Consell Consultiu aquests projectes són objecte de modificacions substancials que introdueixen nous continguts que no responen als suggeriments o a les propostes efectuades pel Consell o els excedeixen, s’ha de fer una nova consulta sobre els canvis esmentats.

El Consell Consultiu pot sol·licitar el parer d’institucions, entitats o persones amb competència tècnica notòria en les matèries relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.

També poden ser oïdes les persones directament interessades en els assumptes sotmesos a consulta, a petició pròpia o a instància del mateix Consell.

2. Convocatòria de les sessions

Les sessions del Consell Consultiu són convocades pel president, per iniciativa pròpia o a petició de tres dels seus membres, amb cinc dies d’antelació com a mínim, tret de casos urgents, apreciats pel president, en què es limita a 48 hores; el conseller secretari, en nom seu, en cursa la convocatòria amb l’ordre del dia.

Fora d’aquest supòsit no es poden prendre acords vàlids excepte que s’hagin reunit tots els membres i així ho decideixin. En aquest cas, l’acord s’ha d’estendre als assumptes dels quals s’hagi de tractar.

3. Quòrum de constitució

La constitució vàlida del Consell Consultiu requereix la presència del president i del conseller secretari, o de qui legalment els substitueixi, i d’un nombre de membres que amb els anteriors en constitueixi la majoria absoluta.

4. Votacions dels membres

Els consellers inicien la votació, de menys a més antiguitat en el càrrec i, si hi ha identitat, de menys a més edat; després la continua el conseller secretari, i finalitza amb el vot del president. Hi ha acord quan voten a favor d’una proposta la majoria dels membres presents. Si es produeix un empat de vots, decideix el president amb el vot de qualitat.

5. Vots particulars

Qualsevol membre del Consell pot presentar un vot particular per escrit en contra de l’acord de la majoria, que s’ha de formular en un termini no superior a cinc dies des de l’aprovació del dictamen. Una vegada elaborat, el vot particular s’uneix al dictamen. Altres membres es poden adherir al vot particular o redactar-ne un de propi, en el termini esmentat abans.

6. Tramesa dels dictàmens a l’òrgan sol·licitant

Els dictàmens són tramesos a l’entitat consultant signats pel president i el conseller secretari; indiquen els noms dels assistents al Ple i si han estat aprovats per unanimitat o per majoria o empat decidit pel vot del president, i s’acompanyen amb el vot o els vots particulars, si n’hi ha.

Un cop dictades, les resolucions o les disposicions corresponents han de ser trameses al Consell Consultiu en el termini de quinze dies.