Accessibilitat

El Consell Consultiu de les Illes Balears s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018), que transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a «www.consellconsultiu.cat»/ «www.consellconsultiu.es».

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen tot seguit.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

  • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018: hi pot haver alguns arxius d’ofimàtica en PDF publicats després del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat.
  • Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
  • Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: hi pot haver arxius d’ofimàtica en PDF, o altres formats, publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració s’ha preparat el 22 de juny de 2023. El mètode utilitzat per preparar-la ha estat una avaluació externa duta a terme per l’empresa Progesystel.

Observacions i dades de contacte

Es poden presentar comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) a través de l’adreça electrònica secretaria@cconsult.caib.es o bé a la seu del Consell Consultiu de les Illes Balears (carrer de Rubén Darío, 12, 1r esq., 07012 Palma – telèfon 971 17 76 35). Amb aquestes comunicacions es pot informar sobre qualsevol possible incompliment del web respecte dels requisits d’accessibilitat que estableix el Reial decret 1112/2018, transmetre altres dificultats d’accés al contingut i formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del web.

Així mateix es  poden presentar:

  • Una queixa relativa al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 o
  • Una sol·licitud d’informació accessible sobre els continguts exclosos de l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1112/2018 segons el que estableix l’article 3.4 o sobre els continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat perquè imposen una càrrega desproporcionada.

Les sol·licituds d’informació accessible i les queixes s’han de presentar i registrar d’acord amb els requisits que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

En el cas que la sol·licitud d’informació accessible o queixa s’hagi desestimat, no s’estigui d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleixi els requisits prevists en l’article 12.5 del Reial decret 1112/2018, la persona interessada pot iniciar una reclamació per conèixer els motius de la desestimació i oposar-s’hi, instar l’adopció de les mesures oportunes si no està d’acord amb la decisió que s’ha adoptat, o exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Igualment, es pot formular una reclamació si ha transcorregut el termini de vint dies hàbils i no s’ha obtingut cap resposta.

El procediment de reclamació que es regula en l’article 13 del Reial decret 1112/2018  es pot iniciar amb una reclamació presentada davant el Consell Consultiu de les Illes Balears al registre electrònic o bé a la seu de la institució (carrer de Rubén Darío, 12, 1r esq., 07012 Palma – telèfon 971 17 76 35).

Contingut opcional

Per confirmar l’accessibilitat del lloc web, s’han emprat eines automàtiques i s’han corregit els errors mitjançant una avaluació externa. D’acord amb les recomanacions de la WAI (Iniciativa per l’Accessibilitat Web), s’han aplicat uns criteris per facilitar l’accés als continguts de manera senzilla i entenedora. Així, s’ha aconseguit el nivell doble A d’accessibilitat, o nivell AA WCAG, exigit a les administracions públiques per la legislació europea i estatal; segons l’informe tècnic emès per l’empresa Progesystel el mes de juny de 2023, el lloc web d’aquest organisme públic és plenament conforme respecte d’aquest nivell.

El Consell Consultiu es compromet a dur a terme els treballs d’inspecció i correcció necessaris per esmenar les possibles disconformitats i millorar l’accessibilitat al web, amb l’objectiu d’adequar-lo i suprimir tots els obstacles que dificultin que qualsevol persona, independentment de les capacitats de què disposi, el pugui emprar de manera satisfactòria.

D’altra banda, el web s’ha dissenyat per a la visualització responsive; el disseny s’adapta a la pantalla dels dispositius mòbils actuals, és a dir, es pot visualitzar de manera òptima en les tauletes tàctils i altres dispositius mòbils.