Pressuposts

CAPÍTOL I: Despeses de personal 818.762 euros
CAPÍTOL II: Despeses corrents en béns i serveis 258.300 euros
CAPÍTOL VI: Inversions reals 4.000 euros
TOTAL PRESSUPOST1.081.062 euros

El Consell Consultiu, per complir la seva funció d’assessorament consultiu institucional, es finança amb els crèdits que es consignen en una secció específica del pressupost de la Comunitat Autònoma. La secció pressupostària corresponent al Consell Consultiu és la 04. Per a l’any 2023 aquesta secció inclou els capítols següents del pressupost de despeses:

Pressupost per a l’any 2023 (en l’apartat «Estats de despeses» s’ha de seleccionar «Consell Consultiu de les Illes Balears»)

Pressupost per a l’any 2022 

Pressupost per a l’any 2021

Pressupost per a l’any 2020

Pressupost per a l’any 2019

Respecte a l’estat d’execució del pressupost corrent, es pot trobar la informació pressupostària consolidada de la Comunitat Autònoma en la pàgina d’estadístiques del web del Govern de les Illes Balears.