Pressuposts

El Consell Consultiu, per complir la seva funció d’assessorament consultiu institucional, es finança amb els crèdits que es consignen en una secció específica del pressupost de la Comunitat Autònoma. La secció pressupostària corresponent al Consell Consultiu és la 04. Per a l’any 2024 aquesta secció inclou els capítols següents del pressupost de despeses:

CAPÍTOL I: Despeses de personal 880.235 euros
CAPÍTOL II: Despeses corrents en béns i serveis 325.881 euros
CAPÍTOL VI: Inversions reals 4.000 euros
TOTAL PRESSUPOST1.210.116 euros

Pressupost per a l’any 2024 (en l’apartat «Estats de despeses» s’ha de seleccionar «Consell Consultiu de les Illes Balears»)

Pressupost per a l’any 2023 

Pressupost per a l’any 2022 

Pressupost per a l’any 2021

Pressupost per a l’any 2020

Respecte a l’estat d’execució del pressupost corrent, es pot trobar la informació pressupostària consolidada de la Comunitat Autònoma en la pàgina d’estadístiques del web del Govern de les Illes Balears.