Convenis

CONVENIS SUBSCRITS PEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS EN EL PRIMER QUADRIMESTRE DE L’ANY 2022

1. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell Consultiu de les Illes Balears en matèria de formació i homologació d’activitats formatives.

Objecte: fixar el marc de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Consell Consultiu en matèria de formació i perfeccionament, a fi de millorar la formació i els coneixements dels empleats públics i afavorir-ne la promoció personal i professional, i de rendibilitzar els serveis públics.

També és objecte d’aquest conveni establir un marc de col·laboració en matèria d’homologació d’activitats formatives impartides al personal al servei del Consell Consultiu per entitats externes a l’Escola Balear d’Administració Pública, sempre que la formació impartida compleixi els criteris, els requisits i les condicions fixats per l’Escola, d’acord amb la normativa que resulti aplicable.

Data: 1 de gener de 2022.

Vigència: quatre anys, amb la possibilitat d’una pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.

Obligacions econòmiques convingudes: no implica obligacions econòmiques o pressupostàries per a les parts.

2. Conveni de col·laboració entre el Consell Consultiu de les Illes Balears i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de funció pública.

Objecte: establir les condicions de l’exercici de les funcions de suport i gestió en matèria de funció pública per al personal propi del Consell Consultiu.

Data: 16 de febrer de 2022.

Vigència: quatre anys amb la possibilitat de prorrogar-lo.

Obligacions econòmiques convingudes: no implica obligacions econòmiques o pressupostàries per a les parts.