Nomenament i presa de possessió dels membres del Consell Consultiu

La presidenta del Govern de les Illes Balears, amb el Decret 34/2023, de 15 de desembre (BOIB núm. 170, de 16 de desembre), ha nomenat membres del Consell Consultiu de les Illes Balears els quatre juristes que elegí el Parlament en la sessió plenària de 28 de novembre i els sis que designà el Consell de Govern en la sessió de 7 de desembre. Així, integraran el Ple d’aquesta institució les persones que figuren tot seguit:

1. Senyor Felio José Bauzá Martorell

2. Senyora María Virtudes Marí Ferrer

3. Senyor José Argüelles Pintos

4. Senyor Jorge Sainz de Baranda Brünbeck

5. Senyora Antonia María Perelló Jorquera

6. Senyor Andrés Buades de Armenteras

7. Senyor Antonio José Diéguez Seguí

8. Senyora María de los Ángeles Berrocal Vela

9. Senyora Lourdes Aguiló Bennàssar

10. Senyora Maria Ballester Cardell

El Decret 34/2023 estableix l’ordre de prelació a l’efecte del que preveu l’article 7 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Ahir, dia 18 de desembre de 2023, a les 17.00 hores, va tenir lloc l’acte de presa de possessió dels membres del Consell Consultiu a la capella del Consolat de Mar. A continuació, en la seu del Consell Consultiu, es va dur a terme la sessió constitutiva del Ple d’aquest òrgan i s’elegiren, en votació secreta, els càrrecs de president i de conseller secretari. Van ser elegits el senyor Felio José Bauzá Martorell, com a president, i la senyora María Virtudes Marí Ferrer, com a consellera secretària.