Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears

El Ple del Consell Consultiu el 26 d’octubre de 2022 ha aprovat la Guia per formular consultes i trametre expedients a aquesta institució. Així mateix, ha acordat que s’ha de divulgar i publicar íntegrament en el lloc web, a fi que les entitats legitimades per sol·licitar els dictàmens la coneguin i la puguin utilitzar quan sigui necessari.

L’Acord del Ple, la Guia i una nota informativa sobre els canals per relacionar-se amb el Consell Consultiu es poden consultar en la pàgina Funcionament i en els enllaços següents:

Acord del Ple del Consell Consultiu de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 pel qual s’aprova la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears

Annex 1. Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears

Canals per relacionar-se amb el Consell Consultiu