Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Salutació del president

El Consell Consultiu de les Illes Balears desenvolupa en la nostra Comunitat Autònoma la mateixa funció que, en l’àmbit nacional, correspon al Consell d’Estat. Això equival a dir que si el Consell d’Estat, d’acord amb l’article 107 de la Constitució espanyola, és «l’òrgan consultiu suprem del Govern», el Consell Consultiu de les Illes Balears serà —tal com disposa l’article 76 de l’Estatut d’autonomia— «l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

Una de les característiques essencials del nostre òrgan consultiu autonòmic, que cal destacar, és l’autonomia orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Amb el que s’ha dit es posa en relleu, sense necessitat de més precisions, la importància d’aquesta institució. I, d’altra banda, queda sobradament justificat el fet que, mitjançant aquest portal informàtic, s’ofereixi als ciutadans una succinta informació sobre la seva entitat institucional, la regulació en què es fonamenta i els components que actualment la integren, com també sobre la doctrina que emana dels seus dictàmens.


Una cordial salutació a tots els qui accedeixin a aquesta pàgina.


Antonio José Diéguez Seguí

President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Notícies

CLAUSURA DE LES XX JORNADES DE LA FUNCIÓ CONSULTIVA
Les XX Jornades de la Funció Consultiva han finalitzat amb èxit i volem agrair la presència de tots ... Llegir més

XX JORNADES DE LA FUNCIÓ CONSULTIVA
Els dies 24 i 25 d’octubre, al Palau de Congressos de Palma, es duran a terme les XX Jornades de la ... Llegir més

AUDIÈNCIA DEL PRESIDENT DEL CONSELL CONSULTIU EN EL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Avui el president del Consell Consultiu, Antonio José Diéguez, ha estat rebut en audiència pel presi... Llegir més

Dictamen destacat: Dictamen núm. 78/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil
Aquest dictamen es pot consultar complet en la pàgina Doctrina del web. ... Llegir més

DICTÀMENS DE L’ANY 2019 DISPONIBLES PER A CONSULTA
En aquest apartat es mostren per ordre d’incorporació a la base de dades els dictàmens de l'any 2019... Llegir més

Relació cronològica dels dictàmens del 2018
A continuació es mostra la relació cronològica dels dictàmens emesos l’any 2018. Aquests dictàmens s... Llegir més

Resum de l’activitat consultiva desenvolupada (informació actualitzada a 31 de desembre de 2018)
Any 2018 Sessions: 20 Consultes: 152 Expedients: 144 Dictàmens: 135 Any 2017 Sessions: 2... Llegir més

Dictamen destacat: Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Aquest dictamen es pot consultar complet en l'apartat “Doctrina” del web.... Llegir més

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD