Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Salutació del president

El Consell Consultiu de les Illes Balears desenvolupa en la nostra Comunitat Autònoma la mateixa funció que, en l’àmbit nacional, correspon al Consell d’Estat. Això equival a dir que si el Consell d’Estat, d’acord amb l’article 107 de la Constitució espanyola, és «l’òrgan consultiu suprem del Govern», el Consell Consultiu de les Illes Balears serà —tal com disposa l’article 76 de l’Estatut d’autonomia— «l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

Una de les característiques essencials del nostre òrgan consultiu autonòmic, que cal destacar, és l’autonomia orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Amb el que s’ha dit es posa en relleu, sense necessitat de més precisions, la importància d’aquesta institució. I, d’altra banda, queda sobradament justificat el fet que, mitjançant aquest portal informàtic, s’ofereixi als ciutadans una succinta informació sobre la seva entitat institucional, la regulació en què es fonamenta i els components que actualment la integren, com també sobre la doctrina que emana dels seus dictàmens.


Una cordial salutació a tots els qui accedeixin a aquesta pàgina.


Antonio José Diéguez Seguí

President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Notícies

DICTAMEN DESTACAT
Dictamen 43/2023, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els requisits per exercir l'acti... Llegir més

DICTÀMENS DESTACATS
Dictamen 19/2023, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres per a l'execució d... Llegir més

Guia per formular consultes i trametre expedientes al Consell Consultiu de les Illes Balears
El Ple del Consell Consultiu el 26 d'octubre de 2022 ha aprovat la Guia per formular consultes i tra... Llegir més

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD