Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Salutació del president

El Consell Consultiu de les Illes Balears desenvolupa en la nostra Comunitat Autònoma la mateixa funció que, en l’àmbit nacional, correspon al Consell d’Estat. Això equival a dir que si el Consell d’Estat, d’acord amb l’article 107 de la Constitució espanyola, és «l’òrgan consultiu suprem del Govern», el Consell Consultiu de les Illes Balears serà —tal com disposa l’article 76 de l’Estatut d’autonomia— «l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

Una de les característiques essencials del nostre òrgan consultiu autonòmic, que cal destacar, és l’autonomia orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Amb el que s’ha dit es posa en relleu, sense necessitat de més precisions, la importància d’aquesta institució. I, d’altra banda, queda sobradament justificat el fet que, mitjançant aquest portal informàtic, s’ofereixi als ciutadans una succinta informació sobre la seva entitat institucional, la regulació en què es fonamenta i els components que actualment la integren, com també sobre la doctrina que emana dels seus dictàmens.


Una cordial salutació a tots els qui accedeixin a aquesta pàgina.


Antonio José Diéguez Seguí

President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Notícies

XXI Jornadas de la Función Consultiva
Els dies 22 i 23 de setembre han tingut lloc a Santa Cruz de La Palma (concretament al Teatro Circo ... Llegir més

DICTAMEN DESTACAT
Dictamen núm. 39/2022, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra el Go... Llegir més

DICTAMEN DESTACAT
Dictamen núm. 34/2022, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Macare ... Llegir més

DICTAMEN DESTACAT
Dictamen núm. 15/2022, relatiu a la consulta facultativa sobre la competència per aprovar la modific... Llegir més

DICTAMEN DESTACAT
Dictamen núm. 53/2021, relatiu a l'Avantprojecte de llei de consells insulars. Aquest dictamen es... Llegir més

NOTA INFORMATIVA DAVANT L’ENTRADA EN VIGOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
SITUACIÓ TRANSITÒRIA EN EL CONSELL CONSULTIU El 28 d’abril de 2021 el Ple del Consell Consultiu v... Llegir més

DICTAMEN DESTACAT
Dictamen núm. 21/2021, relatiu al recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 11/2020, de 30 de desembr... Llegir més

DICTÀMENS DESTACATS
INCIDÈNCIA DE LA COVID-19 EN LA RESOLUCIÓ DE CONTRACTES Dictamen núm. 7/2021, relatiu a la resolu... Llegir més

Guia per formular consultes i trametre expedients
El Ple del Consell Consultiu aprovà, el 17 de desembre de 2020, la Guia per formular consultes i tra... Llegir més

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD