Avis legal

L’accés i l’ús del lloc web del Consell Consultiu estan sotmesos a les indicacions que conté aquest avís legal; comporten, per tant, l’acceptació expressa de les condicions que aquí s’exposen.

Els dominis www.consellconsultiu.cat i www.consellconsultiu.es corresponen al portal d’Internet del Consell Consultiu de les Illes Balears (NIF S-0711001-H), que té la seu a Palma, al carrer de Rubén Darío, 12, 1r i 2n esq. (CP 07012). Amb l’excepció de les publicacions de caràcter oficial, el contingut del portal és únicament informatiu i no té efectes jurídics vinculants per a l’Administració, sens perjudici de la seva funció de publicitat i de transparència.

Propietat intel·lectual i responsabilitat

Tant el disseny del web com la informació que l’integra són del Consell Consultiu i resten protegits pels corresponents drets d’autoria i de propietat intel·lectual. No es permet modificar-los. No obstant això, es pot reproduir, distribuir i comunicar la informació del web, llevat de la de tercers subjecta a drets de propietat intel·lectual o industrial. Si es fa servir la informació, cal tenir en compte que s’han d’assenyalar la font i la data dels documents usats, no es permet que se’n desnaturalitzi o alteri el contingut i no es pot emprar cap mecanisme que deformi o canviï el disseny o la configuració del web.

El Consell Consultiu no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin produir per l’ús inadequat o il·legítim de la informació que figura en el web. No es fa responsable tampoc de la informació obtinguda dels enllaços que conté de tercers externs ni dels danys que es puguin ocasionar com a conseqüència d’haver accedit a altres llocs amb aquests enllaços.

Política de privacitat

Protecció de dades personals

El Consell Consultiu garanteix que la confidencialitat i la protecció de les dades personals rebudes, proporcionades o tractades en aquest web es duen a terme d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Tractament de les dades personals

Aquest web no recull dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment, ni se cedeixen a tercers. Les dades personals es reben o tracten únicament per donar resposta a la sol·licitud de serveis o consultes, i es conserven el temps necessari per assolir la finalitat amb què s’han obtingut i per determinar les responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat, sens perjudici del que s’estableixi en la normativa d’arxius i documentació.

El Consell Consultiu és el destinatari de les dades personals que s’obtenen en el web i duu a terme el tractament d’aquestes dades per complir obligacions legals, missions en interès públic o en exercici de potestats públiques que li han estat conferides, així com quan la finalitat del tractament exigeix consentiment previ.

Drets i reclamacions

Els afectats pel tractament de dades personals poden exercir els drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant una sol·licitud presentada a la Secretaria del Consell Consultiu de les Illes Balears (secretaria@cconsult.caib.es) o al registre electrònic d’aquesta institució. Després de la resposta del responsable o si no l’ha rebuda en el termini d’un mes, pot presentar la «reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política de galetes o cookies

El Consell Consultiu de les Illes Balears no figura en l’àmbit d’aplicació de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ja que no presta serveis de la societat de la informació en els termes assenyalats per l’annex de la dita Llei; no té, en conseqüència, l’obligació d’aconseguir el consentiment per a l’ús de galetes. D’altra banda, les galetes o altres elements de naturalesa similar que s’emprin en el web no s’usaran, en cap circumstància, per guardar informació que possibiliti la identificació dels usuaris.