Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Salutació del president

El Consell Consultiu de les Illes Balears desenvolupa en la nostra Comunitat Autònoma la mateixa funció que, en l’àmbit nacional, correspon al Consell d’Estat. La qual cosa equival a dir que si el Consell d’Estat, d’acord amb l’article 107 de la Constitució espanyola, és «l’òrgan consultiu suprem del Govern», el Consell Consultiu de les Illes Balears serà —tal com disposa l’article 76 del nostre Estatut d’autonomia— «l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

Una de les característiques essencials del nostre òrgan consultiu autonòmic, que cal destacar, és l’autonomia orgànica i funcional, com a garantia d’objectivitat i d’independència en l’exercici de l’activitat consultiva.

Amb el que s’ha dit es posa en relleu, sense necessitat de més precisions, la importància d’aquesta institució. I, d’altra banda, queda sobradament justificat el fet que, mitjançant aquest portal informàtic, s’ofereixi als ciutadans una succinta informació sobre la seva entitat institucional, la regulació en què es fonamenta i els components que actualment la integren, com també sobre la doctrina que emana dels seus dictàmens.


Una cordial salutació a tots els qui accedeixin a aquesta pàgina.


Antonio José Diéguez Seguí

President del Consell Consultiu de les Illes Balears

Notícies

DICTÀMENS DE L’ANY 2019 DISPONIBLES PER A CONSULTA
En aquest apartat es mostren per ordre d’incorporació a la base de dades els dictàmens de l'any 2019... Llegir més

Relació cronològica dels dictàmens del 2018
A continuació es mostra la relació cronològica dels dictàmens emesos l’any 2018. Aquests dictàmens s... Llegir més

Dictamen destacat: Dictamen núm. 135/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’Ajuntament de Palma per caiguda en un via pública (Plaça d’Espanya)
Aquest dictamen es pot consultar complet en l'apartat “Doctrina” del web. ... Llegir més

Resum de l’activitat consultiva desenvolupada (informació actualitzada a 31 de desembre de 2018)
Any 2018 Sessions: 20 Consultes: 152 Expedients: 144 Dictàmens: 135 Any 2017 Sessions: 2... Llegir més

Dictamen destacat: Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Aquest dictamen es pot consultar complet en l'apartat “Doctrina” del web.... Llegir més

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD