Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Pressuposts

El Consell Consultiu, per acomplir la seva funció d'assessorament consultiu institucional, es finança amb els crèdits que es consignen en una secció específica del pressupost de la Comunitat Autònoma.

La secció pressupostària corresponent al Consell Consultiu és la 04. Per a l'any 2019, aquesta secció inclou els capítols següents del pressupost de despeses:

CAPÍTOL I
Despeses de personal
659.152 euros
CAPÍTOL II
Despeses corrents en béns i serveis
231.025 euros
CAPÍTOL VI
Inversions reals
10.000 euros

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2019 (cercar "Consell Consultiu de les Illes Balears")

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2018

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2017

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2016

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2015

De conformitat amb els articles 34 i 35 del Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu, aquest òrgan de consulta ha de confeccionar l'avantprojecte de pressupost; el president el formula amb la col·laboració del conseller secretari, i després l'eleva al Ple del Consell perquè l'aprovi.

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD