Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Pressuposts

El Consell Consultiu, per acomplir la seva funció d'assessorament consultiu institucional, es finança amb els crèdits que es consignen en una secció específica del pressupost de la Comunitat Autònoma.

La secció pressupostària corresponent al Consell Consultiu és la 04. Per a l'any 2018, aquesta secció inclou les partides següents:

CAPÍTOL I
Despeses de personal
587.047 euros
CAPÍTOL II
Despeses corrents en béns i serveis
231.025 euros
CAPÍTOL VI
Inversions reals
10.000 euros

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2018

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2017

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2016

Pressupost del Consell Consultiu per a l'any 2015

De conformitat amb els articles 34 i 35 del Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu, aquest òrgan de consulta ha de confeccionar l'avantprojecte de pressupost; el president el formula amb la col·laboració del conseller secretari, i després l'eleva al Ple del Consell perquè l'aprovi.

Retribucions

Els membres del Consell Consultiu no reben cap retribució fixa; de conformitat amb el que disposa l'article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, perceben les indemnitzacions per desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duen a terme, i per redacció i defensa de ponències, d’acord amb el que estableixen el Reglament orgànic i altres disposicions dictades per aplicar aquesta Llei.

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, fixa en l'article 17.6 la indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de 641,35 euros per assistència.

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD