Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Perfil de contractant

L'article 9.i de la Llei 5/2010, 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, atribueix al president la qualitat d'òrgan de contractació, atès que li assigna la funció d'autoritzar i contractar obres, subministraments, serveis i altres prestacions necessàries per al funcionament d'aquesta institució.

A fi d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a l'activitat contractual, l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, exigeix que els òrgans de contractació difonguin, a través d'Internet, el seu perfil de contractant.

El perfil de contractant d'aquesta institució s'integra en la Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'adreça d'Internet http://www.plataformadecontractacio.caib.es/LicitacionesOrganoContratacion.jsp?idOrganoContratacion=138811&idi=ca&baja=

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD