Saltar menús e ir al contenido

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomas


Noticias

Ponencias aprobadas por el Pleno del Consejo Consultivo de día 22 de noviembre de 2017

lunes, 20 de noviembre de 2017

Ponencias aprobadas:

Expediente: 137/2017
Materia: revisión de oficio
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Consejería de Salud)
Dictamen: 139/2017

Expediente: 127/2017
Materia: proyecto de decreto
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Consejería de Salud)
Dictamen: 137/2017

Expediente: 125/2017
Materia: revisión de oficio
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Consejería de Presidencia)

Expediente: 133/2017
Materia: resolución contractual
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca)
Dictamen: 140/2017

Expediente: 8/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Ayuntamiento de Inca
Dictamen: 141/2017

Expediente: 79/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)

Expediente: 99/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)
Dictamen: 142/2017

Expediente: 113/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)
Dictamen: 143/2017

Expediente: 114/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)
Dictamen: 144/2017

Expediente: 117/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (ABAQUA)
Dictamen: 145/2017

Expediente: 118/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)
Dictamen: 138/2017

Expediente: 119/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)
Dictamen: 146/2017

Expediente: 128/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Servicio de salud)
Dictamen: 147/2017

Expediente: 134/2017
Materia: responsabilidad patrimonial
Administración consultante: Ayuntamiento de PalmaDictámenes del 2016. Relación cronológica

lunes, 20 de noviembre de 2017

Nota: la relación de dictámenes únicamente está disponible en lengua catalana

— Dictamen núm. 1/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 2/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 3/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment.

— Dictamen núm. 4/2016, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura.

— Dictamen núm. 5/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 6/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu i la gestió de la llista d’espera de les places d’aquest servei.

— Dictamen núm. 7/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora A. N. B. com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou prestada a l'Hospital Son Espases.

— Dictamen núm. 8/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial que formula la senyora M. M. G. com a conseqüència de l’assistència sanitària especialitzada prestada a l’Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 9/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora M. T. T. com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses durant el part i arran de les seqüeles derivades del tractament posterior.

— Dictamen núm. 10/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor J. C. R.

— Dictamen núm. 11/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor M. P. C., en nom i representació de la seva esposa, la senyora I. M. R., dirigida a l’Ajuntament de Capdepera a conseqüència d’una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 12/2016, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte de 21 de maig de 2015, de contractació dels serveis de transport sanitari urgent (Menorca, Eivissa i Formentera) i no urgent programat terrestre (totes les Illes Balears) del Servei de Salut de les Illes Balears per l’empresa B.

— Dictamen núm. 13/2016, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular de Mallorca de desenvolupament parcial de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial sobre l’habilitació per punts per infraccions en matèria de caça i la regulació de determinats òrgans de caràcter consultiu.

— Dictamen núm. 14/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 15/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general de Comerç i Empresa de 24 de juny de 2015, dictada per delegació del conseller d'Economia i Competitivitat, per la qual s'autoritza la renovació de la inscripció en el Registre d'Empreses de Joc a l'entitat A.

— Dictamen núm. 16/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària instada per la senyora F. L. L.

— Dictamen núm. 17/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial que formula l’entitat mercantil A contra l’Ajuntament de Son Servera per la revocació de l’acord plenari d’adjudicació de la concessió del servei municipal d’aigües.

— Dictamen núm. 18/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat d'ofici pel Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de l'assistència sanitària, i la posterior defunció, del senyor F. M. G. a l'Hospital Comarcal d'Inca.

— Dictamen núm. 19/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora N. Z. O. davant l’Ajuntament de Palma.

— Dictamen núm. 20/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor J. M. S. contra l'Ajuntament de Palma pels danys que indica haver patit a la via pública.

— Dictamen núm. 21/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de la Conselleria d’Educació i Universitat presentada pel senyor R. L. B.

— Dictamen núm. 22/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora C. A. A., contra l’Ajuntament de Calvià, pels danys que indica haver patit a la via pública.

— Dictamen núm. 23/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor A. A. A. i la senyora B. B. B.

— Dictamen núm. 24/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat a instància del senyor M. C. C. en representació de la senyora F. R. M., com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a Son Llàtzer durant la qual va patir una sèpsia greu derivada a gangrena de Fournier després d'una intervenció quirúrgica.

— Dictamen núm. 25/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor A. B. F., en representació de la senyora F. A. R., contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l’atenció sanitària rebuda a l’Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 26/2016, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular d’Eivissa sobre la potestat reglamentària dels consells insulars en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (autotaxi).
Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sr. José Argüelles Pintos.

— Dictamen núm. 27/2016, relatiu a l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 28/2016, relatiu a la revisió d’ofici dels treballs extracontractuals executats per les empreses A i B a favor de l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca.

— Dictamen núm. 29/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.

— Dictamen núm. 30/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució de la consellera de Treball i Formació de 21 de desembre de 2009 per la qual es va concedir una subvenció a favor de l’entitat A.

— Dictamen núm. 31/2016, relatiu a l’expedient sobre resolució del contracte administratiu especial del bar restaurant del poliesportiu municipal Ses Comes, al terme municipal de Llubí.

— Dictamen núm. 32/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat per la reclamació presentada pel senyor A. P. D. a conseqüència de l’accident que es produí quan circulava en bicicleta.

— Dictamen núm. 33/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor R. B. C. per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 34/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor P. G. A.

— Dictamen núm. 35/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària presentada pel senyor J. C. P., en nom i representació de la senyora M. G. F. i dels seus fills F. G. G., J. G. G. i Y. G. G., com a conseqüència de l’assistència prestada al senyor J. G. C.

— Dictamen núm. 36/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A. A. A. pels danys i perjudicis que considera que li ha ocasionat l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases, a la Casa del Mar i a l’Hospital Son Dureta.

— Dictamen núm. 37/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat per la reclamació presentada pel senyor J. L. B. com a conseqüència d’un accident de circulació que es produí quan circulava en motocicleta per la carretera Ma-4014 en direcció a Porto Cristo.

— Dictamen núm. 38/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària plantejada pel senyor A. A. A. per l’assistència prestada a l’Hospital Mateu Orfila.

— Dictamen núm. 39/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora S. M. Z.

— Dictamen núm. 40/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. B. J. per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital de Manacor.

— Dictamen núm. 41/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears que formula la senyora B. S. S. com a conseqüència de l’assistència prestada al senyor M. S. S. a l’Hospital Can Misses.

— Dictamen núm. 42/2016, relatiu a la consulta respecte a la pròrroga del contracte
«servicio de colaboración para la gestión tributaria y recaudadora de tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Calvià».

— Dictamen núm. 43/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 44/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Petit Verdot, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 45/2016, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües.

— Dictamen núm. 46/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 55/2009, d’11 de setembre, de règim jurídic de sales de joc.
— Dictamen núm. 47/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’aprova el plec de condicions generals per a l’atorgament de concessions per a l’ocupació del domini públic portuari de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 48/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola en aigües marítimes de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 49/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Pollença formulada per la senyora I. Y. R. en representació de la senyora A. A. A., amb motiu d’una caiguda a la talaia d’Albercuix.

— Dictamen núm. 50/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 51/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

— Dictamen núm. 52/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat pels treballs executats per l’empresa C, entre el 20 de juliol i l’11 d’octubre de 2015, de manteniment integral de sistemes, comunicacions i suport a l’explotació de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

— Dictamen núm. 53/2016, relatiu a la resolució del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i l'explotació de la remodelació de la plaça A, adjudicat per l’Ajuntament de Campos a l’entitat B.

— Dictamen núm. 54/2016, relatiu a la interpretació del contracte signat entre el Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil A per a l’execució de les obres de condicionament de la travessia de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús.

— Dictamen núm. 55/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament N presentada per la senyora J. C. P. i el senyor J. S. M., com a conseqüència de la inactivitat de la corporació municipal en relació amb els renous produïts per locals del carrer.

— Dictamen núm. 56/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora M. P. S contra l’Ajuntament de Marratxí a causa d’un accident de bicicleta en una via pública.

— Dictamen núm. 57/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària i de l’Ordre de 6 de març de 2015, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sra. Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen l’Hble. Sr. José Argüelles Pintos i l’Hble. Sr. Felio José Bauzá Martorell.

— Dictamen núm. 58/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears i de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sra. Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen l’Hble. Sr. José Argüelles Pintos i l’Hble. Sr. Felio José Bauzá Martorell.

— Dictamen núm. 59/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, i l'Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sra. Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen l’Hble. Sr. José Argüelles Pintos i l’Hble. Sr. Felio José Bauzá Martorell.

— Dictamen núm. 60/2016, relatiu a la consulta facultativa en relació amb l'aplicació de l'article 22 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als empleats públics dels consells insulars.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sra. Catalina Pons-Estel Tugores, al qual s’adhereixen l’Hble Sr. Felio José Bauzá Martorell, l’Hble. Sr. José Argüelles Pintos, l’Hble. Sra. Marta Vidal Crespo i l’Hble Sr. Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany.

— Dictamen núm. 61/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es declara la situació de sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa i s’adopten les mesures urgents i excepcionals de gestió de recursos hídrics per pal•liar-ne i corregir-ne els efectes.

— Dictamen núm. 62/2016, relatiu a l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears, respecte de les modificacions que aquest Avantprojecte introdueix en la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 63/2016, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 64/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat a l’efecte de reconèixer extrajudicialment la reclamació del pagament formulada pel senyor G. B. C. pels serveis prestats per l’emissió de 125 informes tècnics per a la Direcció General de Recursos Hídrics.

— Dictamen núm. 65/2016, relatiu a la resolució d’un contracte de redacció d’un projecte d’execució d’obres i explotació d’un aparcament subterrani de vehicles automòbils adjudicat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

— Dictamen núm. 66/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració autonòmica formulada pel senyor A. A. A., en nom i representació de l’entitat B, en relació amb la no concessió d’una subvenció en matèria de mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears, corresponent a l’exercici de 2007.

— Dictamen núm. 67/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor A. G. R., en nom i representació de l’entitat A, contra l’Ajuntament de Calvià, per danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’Ordenances Fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 68/2016, relatiu a reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor G. G. B., en nom i representació de l’entitat M, contra l’Ajuntament de Calvià, pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 69/2016, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular de Menorca sobre l’aplicació de l’article 89 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en relació amb el Pla Territorial Insular i la Norma territorial transitòria.

— Dictamen núm. 70/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada pel senyor R. M. P. davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 71/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial instat pel senyor A. M. M., en nom i representació del senyor B. R. S., pels danys causats a conseqüència d’actes administratius posteriorment anul•lats.

— Dictamen núm. 72/2016, relatiu a la revisió d'ofici de l’expedient X/2016 sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars a la prestació assistencial, servit i recollit en els sistemes del Servei de Salut fins al 31 de desembre de 2015, per als seus usuaris.

Conté un vot particular concurrent formulat per l’ Hble. Sr. Felio José Bauzá Martorell.

— Dictamen núm. 73/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 74/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea l’ajuda econòmica de caràcter social, complementària de les pensions no contributives.

Conté un vot particular concurrent que formula l’Hble. Sr. Octavi Pons Castejón, al qual s’adhereixen l’Hble Sra. Maria Ballester Cardell i l’Hble. Sra. María de los Ángeles Berrocal Vela.

— Dictamen núm. 75/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació duta a terme per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb l’empresa B en relació amb la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 18 d’abril de 2012, per la qual s’autoritza l’ús de l’auditori del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera al Consell Insular d’Eivissa.

— Dictamen núm. 76/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència d’activitat atorgada a l’entitat B per l’Ajuntament de Palma.

— Dictamen núm. 77/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat pel Servei de Salut de les Illes Balears a l’efecte de declarar la nul•litat del servei d’agència de viatges per a la compra de bitllets d’avió i estades d’hotel per als desplaçaments de personal a Palma per motius laborals durant el període de desembre de 2014 a desembre de 2015.

Conté un vot particular concurrent formulat per l’Hble. Sr. Felio José Bauzá Martorell.

— Dictamen núm. 78/2016, relatiu a la resolució del contracte d'obres d'adequació, segellat i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids urbans al municipi de Capdepera.

— Dictamen 79/2015, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat per l’entitat B contra l’Acord del Consell de Govern de 29 de desembre.

— Dictamen núm. 80/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat per la senyora A. A. A. contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses de les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories d’infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia, i contra la Resolució de 15 d’octubre de 2015 que va resoldre el recurs de reposició interposat contra l’acte anterior.

— Dictamen núm. 81/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual sobre dos contractes de subministrament de fungibles i accessoris d’equipament (núm. d’expedient X/09 i XX/09), l’objecte dels quals és l’equipament de monitoratge i l’equipament de cures respiratòries i incubadores per a l’Hospital Universitari Son Espases, concertats amb l’empresa B.

— Dictamen núm. 82/2016, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de C, instat per la senyora A. A. A., en relació amb l'execució de la Sentència de 10 de setembre de 2013 i del Decret del batle de C de 28 de gener de 2014.

— Dictamen núm. 83/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

— Dictamen núm. 84/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 85/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració autonòmica formulada pel senyor A. A. A. i la senyora B. B. B., en relació amb la no concessió d’una subvenció en matèria de mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears corresponent a l’exercici de 2007.

— Dictamen núm. 86/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora P. C. U., el senyor B. B. C. i la senyora A. B. C. per l’assistència que es prestà al senyor A. B. L., espòs i pare, a l’Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 87/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial que van presentar el senyor J. S. M., el senyor B. P. B., el senyor D. P. B., la senyora E. P. B. i el senyor J. V. P.

— Dictamen núm. 88/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears que formula el senyor J. G. S.

— Dictamen núm. 89/2016, relatiu a la consulta facultativa sobre els efectes de l’entrada en vigor de la Llei 1/2016, de 3 de febrer, que modifica l’article 14.1 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, en relació amb la denominació de la ciutat i el municipi de Maó-Mahón.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sra. Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereix l’Hble. Sr. José Argüelles Pintos.

— Dictamen núm. 90/2016, relatiu al Projecte de decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 91/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea la renda per a persones en procés d’autonomia que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors.

— Dictamen núm. 92/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 22 d’octubre de 2014 per la qual es convocà un concurs de mèrits per a l’adjudicació de quatre oficines de farmàcia, dictada en execució parcial i provisional de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 23/2014, de 29 de gener de 2014 (procediment de revisió instat en data 27 d’agost de 2015 pel senyor A. A. A.).

— Dictamen núm. 93/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual X/2016, sobre la interpretació de les clàusules del plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE) referides a la realització i la gestió de l’inventari tècnic d’actius i una còpia en format digital.

— Dictamen núm. 94/2016, relatiu a la modificació del contracte subscrit pel Consell Insular d’Eivissa i l’entitat A per a l’execució de les obres de condicionament de la carretera C-733 (PQ 8+030 a PQ 20+890).

— Dictamen núm. 95/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella presentada per la senyora M. C. S.

— Dictamen núm. 96/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària formulada per la senyora M. T. C. per l’assistència que va rebre a l’Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 97/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora M. A. A. contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada pel Servei d’Oncologia i Cirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 98/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat a instància del senyor J. S. R. com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada pel Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 99/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda pel senyor M. C. H. per l’assistència sanitària que li prestaren a l’Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 100/2016, relatiu al Projecte de decret de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys.

— Dictamen núm. 101/2016, relatiu a la revisió d'ofici de l’expedient X/2016, referent a la despesa derivada del servei sanitari d’hemodinàmica de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera prestat per la Clínica A durant el període de març a maig de 2016 per als seus usuaris.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sr. Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany, l’Hble. Sr. Felio José Bauzà Martorell i l’ Hble. Sra. Marta Vidal Crespo.

— Dictamen núm. 102/2016, relatiu a la revisió de l’expedient X/2016, referent a la despesa derivada del servei sanitari de neurocirurgia de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera prestat per la Clínica A durant el període de juny a desembre de 2015 per als seus usuaris.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sr. Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany, l’Hble. Sr. Felio José Bauzà Martorell i l’ Hble. Sra. Marta Vidal Crespo.

— Dictamen núm. 103/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter personal Llista de distribució del butlletí d'informació illesbalearsqualitat.

— Dictamen núm. 104/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l’aplicació de biocides.

— Dictamen núm. 105/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n'estableixen les normes bàsiques d'organització i funcionament, i s'aproven els principis generals que regulen els consells de la joventut d'àmbit insular i local.
— Dictamen núm. 106/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial que formula la Sindicatura de la Fallida de l’entitat B contra l’Ajuntament de Campos com a conseqüència de la declaració judicial d’invalidesa d’una llicència d’obres i de la final no consideració d’urbà dels terrenys adquirits per la dita societat.

— Dictamen núm. 107/2016, relatiu a la revisió d’ofici que ha tramitat el Servei de Salut de les Illes Balears per a la declaració de nul•litat de la prestació del servei de desplaçament en taxi per a professionals sanitaris i pacients de l’Hospital Universitari Son Espases i de l’Àrea de Salut Mental del Sector de Ponent, període de març de 2015 a febrer de 2016.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sr. Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany, l’Hble. Sr. Felio José Bauzà Martorell i l’ Hble. Sra. Marta Vidal Crespo.

— Dictamen núm. 108/2016, relatiu a la revisió d'ofici per a la declaració de nul•litat i la liquidació del servei de manteniment i suport d'aplicacions informàtiques de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d'Informació del Servei de Salut de les Illes Balears.

Conté un vot particular formulat per l’Hble. Sr. Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany, l’Hble. Sr. Felio José Bauzà Martorell i l’ Hble. Sra. Marta Vidal Crespo.

— Dictamen núm. 109/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual X/2016, referent a si l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, instal•lació, posada en funcionament i manteniment mitjançant arrendament amb opció de compra d’un sistema integral d’emmagatzematge i dispensació automatitzada de medicaments en el nou Hospital Can Misses ha de fer-se càrrec de l’adquisició de les llicències de software i de la posterior integració dels sistemes informàtics.

— Dictamen núm. 110/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial sanitària iniciat per la reclamació del senyor A. A. A. per l’assistència rebuda al Centre de Salut A (Eivissa).

— Dictamen núm. 111/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora E. H. H. per l’assistència sanitària rebuda a Atenció Primària i a l’Hospital Son Espases (Servei de Neurologia).

— Dictamen núm. 112/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora N. D. D., per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Comarcal d´Inca.

— Dictamen núm. 113/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es despleguen reglamentàriament les llicències d’autotaxi i les autoritzacions de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme de fins a set places, inclosa la persona que condueix, previstes en la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 114/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el distintiu d’identificació dels vehicles dedicats a l’activitat de lloguer amb conductor en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 115/2016, relatiu a l’expedient sobre revisió d’ofici X/2016, de reconeixement extrajudicial de crèdit per contractació irregular del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 116/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.

— Dictamen núm. 117/2016, relatiu al Projecte d'ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'inclou la varietat Escursac, N. en la categoria de la varietat de raïms de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 118/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Capdepera presentada per l’advocat M. J. T. en nom i representació del senyor J. M. A.

— Dictamen núm. 119/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca presentada pel senyor J. M. G. a conseqüència dels danys soferts per una pilotada rebuda durant un partit de futbol
en el camp municipal.

— Dictamen núm. 120/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat a instància de la senyora M. B. V., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li prestaren a l’Hospital Son Dureta l’any 2009, durant la qual va patir una paràlisi del peu dret després d’una intervenció quirúrgica.

— Dictamen núm. 121/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Palma per la senyora M. M. C.

— Dictamen núm. 122/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor R. N. F., en nom i representació de l’entitat B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 123/2016, relatiu al Projecte de decret sobre els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del procediment per al reconeixement de cans d’assistència.

— Dictamen núm. 124/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut de modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 2011, que fixa les quanties de les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per obtenir-les.

— Dictamen núm. 125/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i es canvia la denominació de tres categories ja existents.

— Dictamen núm. 126/2016, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regulen els barems dels resultats esportius a les competicions avaluables per a la qualificació d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears (conté una ampliació).

— Dictamen núm. 127/2016, relatiu a la resolució del contracte de la concessió administrativa per dur a terme l’explotació dels lots 1, 2, 4, 6, 7, 8 i 9 de jocs aquàtics flotants a les platges de Palmira, Torà, Magaluf I, Son Maties, Palmanova, es Carregador i Oratori, respectivament, durant el període 2014/2023.

— Dictamen núm. 128/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial que presentà la senyora R. G. P., en nom propi i en representació del senyor J. C. P., derivada de l’assistència sanitària que es prestà en l’Hospital Can Misses al senyor J. C. C.

— Dictamen núm. 129/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària que formulà el senyor J. L. T. a conseqüència de l'assistència que li prestaren als hospitals Son Espases i Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 130/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor D. D. D., en nom i representació de l’entitat B, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 131/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor B. B. B., en nom i representació de l’entitat C, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 132/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor A. A. A., en nom i representació de l’entitat D, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 133/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica la Reserva Marina del Llevant de Mallorca i es regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.

Conté un vot particular formulat per l´Hble. Sra. Maria Ballester Cardell al qual s’adhereixen l’Hble. Sr. Joan Oliver Araujo i l’Hble. Sr. Octavi Pons Castejón.

— Dictamen núm. 134/2016, relatiu a la revisió d'ofici del segon punt de l'Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament B de 5 de desembre de 2012.

— Dictamen núm. 135/2016, relatiu a la revisió d’ofici instada per l’UTE M en execució de la Sentència de 7 de gener de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma («certificació emesa dins el procediment de finançament del pagament a proveïdors a l'empara del Reial decret legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, en relació amb les factures de sis contractes d'obres de construcció d'edificis destinats a casals de barri a Sa Garriga, Son Perera, Establiments, Son Ferriol, Son Ferriol II i Ca n’Alonso»).

— Dictamen núm. 136/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat pel senyor P. J. P., en representació de l'entitat A, de la senyora M. S. C. i del senyor F. P. V., contra l’Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 25 de juny de 2014 de desestimació dels recursos de reposició i confirmació de les sancions per infraccions contra el patrimoni històric.

— Dictamen núm. 137/2016, relatiu a la declaració de caducitat de la concessió administrativa de transport públic regular de viatgers per carretera IB-26 que té per titular l’entitat B, tramitada pel Consorci de Transports de Mallorca.

— Dictamen núm. 138/2016, relatiu a la resolució del contracte d'obres d'adequació, segellament i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids urbans al municipi de Capdepera.

— Dictamen núm. 139/2016, relatiu a la modificació núm. 3 del contracte subscrit pel Consell Insular d'Eivissa i l’UTE A per a l'execució de les obres de condicionament de la carretera C-733 (PQ 8+030 a PQ 20+890).

— Dictamen núm. 140/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració autonòmica que formulà el senyor A. A. A. per l’anul•lació judicial d’un acte administratiu.

— Dictamen núm. 141/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial que va promoure la senyora M. C. G. per l’assistència sanitària que va rebre a l’Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 142/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor L. T. E., en nom i representació de l’entitat B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 143/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor L. T. E., en nom i representació de l’entitat B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 144/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor R. L. V., en nom i representació de l’entitat B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 145/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el prototip racial del ca de bou.
— Dictamen núm. 146/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals.

— Dictamen núm. 147/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea l’especialitat de publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos facultatiu superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 148/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears per a la declaració de nul•litat de la contractació irregular d’uns locals i places d’aparcament a Palma, entre octubre de 2015 i maig de 2016.

— Dictamen núm. 149/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial que presentà la senyora A. G. N. per l’assistència sanitària que li prestaren facultatius de l’Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 150/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor G. C. T., en nom i representació de l’entitat B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 151/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor G. C. T., en nom i representació de les entitats B, C i D, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a conseqüència de la declaració de nul•litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament.

— Dictamen núm. 152/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de la senyora A. A. A. com a conseqüència de l'assistència sanitària que li prestaren a l’Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 153/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul•litat dels subministraments de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres efectuats, fins a 30 de setembre de 2016, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 154/2016, relatiu a l’expedient X/2016, sobre revisió d’ofici per nul•litat de ple dret del subministrament d’energia i combustible per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de l’Hospital de Manacor i de l’Hospital Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 155/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular dels serveis d’assistència sanitària externa prestats per diferents proveïdors a favor del Servei de Salut de les Illes Balears durant el període comprès entre els anys 2011 i 2016.

— Dictamen núm. 156/2016, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul•litat del servei de gestió de residus per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, l’Hospital Son Llàtzer, l’Hospital de Manacor, l’Hospital d’Inca i l’Àrea de Salut de Menorca, del Servei de Salut de les Illes Balears, prestat pel proveïdor B en el període comprès entre els anys 2013 i 2016.

— Dictamen núm. 157/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la senyora A. A. A. pels danys i perjudicis econòmics presumptament soferts a conseqüència del seu nomenament com a secretària d’un òrgan col•legiat autonòmic.

— Dictamen núm. 158/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat a instància del senyor G. S. B. com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada pel Servei d’Atenció Primària i l’Hospital Son Llàtzer, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 159/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda pel senyor L. P. L. i la senyora C. J. C., en nom propi i en el del seu fill J. P. J.

Conte un vot particular formulat per l’Hble. Sra. Marta Vidal Crespo i l’Hble. Sr. Miquel Ramis d’Ayreflor.

— Dictamen núm. 160/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada per la senyora J. S. F.

— Dictamen núm. 161/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de composició, interpretació, musicologia i pedagogia a les Illes Balears i se’n regula l’avaluació.

— Dictamen núm. 162/2016, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es crea el Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca.

— Dictamen núm. 163/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 164/2016, relatiu al procediment de declaració de nul•litat del contracte PISTCAP i el pagament dels serveis prestats pel contractista a requeriment de l'Ajuntament de Palma fins a la nova adjudicació, mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació irregular.

— Dictamen núm. 165/2016, relatiu al procediment d’interpretació de la clàusula G de revisió de preus del contracte de connexió de l'autopista de Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo (Terme municipal de Palma. Clau 09-10.0-ML).

— Dictamen núm. 166/2016, relatiu al Projecte de decret d’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de feina de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
— Dictamen núm. 167/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes pesquers a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 168/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor M.G. G., derivada de l’assistència que li van prestar a l’Hospital Son Espases.

— Dictamen núm. 169/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària formulada per la senyora M. G. R., el senyor J. L. G. i la senyora S. L. G. a conseqüència de l'assistència que es prestà al senyor J. L. G. a l'Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 170/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració autonòmica formulada per la senyora A. A. A.

— Dictamen núm. 171/2016, relatiu a la proposta de dictamen sobre responsabilitat
patrimonial sanitària instada pel senyor J. C. M.

— Dictamen núm. 172/2016, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es regula la convocatòria per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018.

— Dictamen núm. 173/2016, relatiu a la revisió d'ofici per contractació irregular múltiple de l’expedient X/2016, referent a la despesa derivada del servei de reparació i manteniment per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, l'Hospital de Manacor i l'Hospital Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears, prestat per diversos proveïdors.

— Dictamen núm.174/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular dels serveis generals prestats per diferents proveïdors a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, durant el període comprès entre els anys 2010 i 2016.

— Dictamen núm. 175/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Premi Centres Ecoambientals Vers la Sostenibilitat.

— Dictamen núm. 176/2016, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial tramitat per l’Ajuntament de ses Salines en relació amb l’obra d’adequació d’una part d’un solar a la Colònia de Sant Jordi per a l’ús d’aparcament.DICTÁMENES DEL AÑO 2017 DISPONIBLES PARA CONSULTA (última actualización día 6 de noviembre de 2017)

martes, 14 de noviembre de 2017

En este apartado el Servicio de Asuntos Jurídicos muestra por orden de incorporación a la base de datos los dictámenes del año 2017 que ya se pueden consultar en la web.

La consulta completa de los dictámenes debe realizarse en el apartado «Doctrina» de esta misma página web. En algunos casos, por razones presupuestarias, sólo hay disponible una versión en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.

Relación de dictámenes aprobados en el año 2017 y disponibles en la WEB

DICTÁMENES NUEVOS

— Dictamen núm. 96/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se regulan los premios anuales Esports IB.

— Dictamen núm. 99/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 42/2008, de 11 de abril, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo entre las Islas de Ibiza y Formentera para los residentes en la Isla de Formentera.

— Dictamen núm. 100/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 19/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan determinados aspectos del régimen jurídico aplicable a la instalación de máquinas de juego.

— Dictamen núm. 101/2017, relativo al Proyecto de orden de la consejera de Salud de creación de ficheros y de modificación de algunos de los existentes que contienen datos de carácter personal de la Consejería de Salud.

— Dictamen núm. 112/2017, relativo al Proyecto de reglamento del Consejo de Mallorca por el que se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios sociales para las personas con discapacidad de Mallorca y se desarrolla la cartera de servicios.

— Dictamen núm. 124/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se establecen los principios generales a los que se han de someter los conciertos sociales.

— Dictamen núm. 125/2017, relativo al Proyecto de decreto por el cual se establecen los principios generales por los cuales se regulan los procedimientos de acceso al servicio de la Red Pública de Atención a la Dependencia para gente mayor en situación de dependencia.

— Dictamen núm. 128/2017, relativo al Proyecto de decreto del Fondo de seguridad pública las Illes Balears.

— Dictamen núm. 129/2017, relativo al Proyecto de orden del consejero de Educación y Universidad por la que se fijan las titulaciones que deben tenerse para dar clases de y en lengua catalana, propia de las Illes Balears, en la enseñanza reglada no universitaria, se establecen las equivalencias, se define el Plan de Formación Lingüística y cultural (FOLC), se regulan las condiciones de excepción de la evaluación de la lengua catalana y literatura en enseñanzas no universitarias y se determinan las funciones y la composición de la Comisión Técnica de Asesoramiento para la enseñanza de y en Lengua Catalana.

DICTÁMENES ANTERIORES

— Dictamen núm. 2/2017, relativo al Proyecto de decreto de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para la ocupación de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 3/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se regulan los complementos retributivos adicionales del personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 11/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo.

— Dictamen núm. 12/2017, relativo al Proyecto de decreto de regulación del Consejo de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales de las Illes Balears (Consejo de LGTBI de las Illes Balears).

— Dictamen núm. 13/2017, relativo al Proyecto de orden de creación, modificación y supresión de ficheros de carácter personal de titularidad de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

— Dictamen núm. 19/2017, relativo al Proyecto de orden del consejero de Territorio, Energía y Movilidad por la que se determinan los requisitos para la expedición de licencias de auto-taxi para vehículos hasta siete plazas, contando la persona que conduce, en la isla de Mallorca.

— Dictamen núm. 20/2017, relativo al Proyecto de decreto de modificación del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, por el que se regulan las modalidades de colaboración en las actividades formativas y en los procesos selectivos y de provisión organizados por la Escuela Balear de Administración Pública y se aprueba el baremo de las indemnizaciones que se derivan.

— Dictamen núm. 21/2017, relativo al Proyecto de decreto por el cual se fijan los principios generales de exoneración de las condiciones urbanísticas de las edificaciones y las instalaciones agrarias y complementarias en explotaciones agrarias en el ámbito de las Ille Balears. Contiene un voto particular.

— Dictamen núm. 22/2017, relativo al Proyecto de decreto de modificación del texto consolidado del Decreto por el que se crean la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Registro de Contratos y el Registro de Contratistas, aprobado por el Decreto 3/2016, de 29 de enero.

— Dictamen núm. 34/2017, relativo al Proyecto de Orden del Consejero de Educación y Universidad por la que se regula la homologación, el reconocimiento, la certificación y el registro de la formación permanente del profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 44/2017, relativo al Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de los galardones «Premios de Turismo de las Illes Balears».

— Dictamen núm. 45/2017, relativo al Proyecto de Orden de modificación de la Orden de 25 mayo de 2009 de creación de ficheros que contienen datos de carácter personal gestionados por el Consorcio de Transportes de Mallorca.

— Dictamen núm. 55/2017, relativo al Proyecto de reglamento insular del Consejo Insular de Mallorca de aprobación de la Cartera de servicios sociales del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

— Dictamen núm. 71/2017, relativo a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de San Luís de Menorca.

— Dictamen núm. 79/2017, relativo a al Anteproyecto de Ley de Vivienda de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 80/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 81/2017, relativo al Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 82/2017, relativo al Proyecto de orden del consejero de Educación y Universidad por el cual se crean y suprimen ficheros de carácter personal del programa GESTIB, de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros de la Consejería de Educación y Universidad.

— Dictamen núm. 87/2017, relativo al Proyecto de decreto sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil.

— Dictamen núm. 89/2017, relativo al Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de precio tasado.

— Dictamen núm. 91/2017, relativo al acuerdo de rescate del contrato de construcción, conservación y explotación, como carretera de peaje, de la variante de la carretera MA-11 antigua C-711), de Palma a Sóller, con un túnel que atraviesa la sierra de Alfàbia.
Ponències ajornades del Ple de 25 d’octubre de 2017

jueves, 02 de noviembre de 2017

El Consell Consultiu de les Illes Balears es va reunir en sessió ordinària el 31 d’octubre de 2017, a les 16.00 hores per tractar de les ponències que van quedar ajornades en la sessió de 25 d’octubre.

Ponències aprovades:

Expedient: 124/2017
Matèria: projecte de decret
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears(Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques)
Dictamen:128/2017

Expedient: 121/2017
Matèria: projecte d’ordre
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria d'Educació i Universitat)
Dictamen:129/2017

Expedient: 90/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Servei de Salut)
Dictamen: 130/2017

Expedient: 97/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Servei de Salut)
Dictamen: 131/2017

Expedient: 101/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Servei de Salut)
Dictamen: 132/2017

Expedient: 107/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Servei de Salut)
Dictamen: 133/2017

Expedient: 108/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Servei de Salut)
Dictamen: 134/2017

Expedient: 110/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Servei de Salut)
Dictamen: 135/2017

Expedient: 116/2017
Matèria: responsabilitat patrimonial
Administració consultant: : Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Ports de les Illes Balears
Dictamen:136/2017Plan normativo 2017. Iniciativas reglamentarias

lunes, 07 de agosto de 2017

Títol: Decret pel qual s’aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears

Objecte: aprovació d'un reglament orgànic nou que s’adapti a la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears

Òrgan responsable de la tramitació: Consell Consultiu de les Illes Balears

Projecte normatiu elaborat en compliment de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears (disposició final primera)CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA NECESSITAT D’INICIAR L’ELABORACIÓ DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS (CONSULTA TANCADA)

lunes, 10 de julio de 2017

FITXA

Resultat de la consulta: no s'han realitzat aportacions

Data de publicació: 10 de juliol de 2017

Termini per fer aportacions: 31 de juliol de 2017

Unitat responsable: Consell Consultiu de les Illes Balears

Podeu enviar per correu electrònic, a l’adreça secretaria@cconsult.caib.es, les vostres opinions i aportacions, o presentar-les personalment al Registre de la institució, la seu de la qual està ubicada al carrer de Rubén Darío, 12, 1r esquerra, 07012 Palma (Illes Balears).

Cal recordar que els escrits en què figurin les opinions i les aportacions han de contenir el nom i els llinatges de les persones que les formulen, el DNI o NIF i, en el cas que es presentin directament a la seu del Consell Consultiu, una adreça postal o una adreça electrònica.

Conclòs el tràmit, s’informarà en aquest mateix espai del resultat de la consulta.

TEXT DE LA MEMÒRIA APROVADA EN LA SESSIÓ DE 28 DE JULIOL DE 2017 PEL PLE DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

Memòria sobre l’oportunitat i la necessitat d’iniciar l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual s’aprovi el nou reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears


1. El segon paràgraf de l’article 23 de la redacció originària de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril, del Consell d’Estat —abans de la modificació i la renumeració que n’ha fet posteriorment la Llei orgànica 3/2004, de 28 de desembre—, disposava que el dictamen del Consell d’Estat era preceptiu per a les comunitats autònomes en els mateixos casos que preveia aquesta Llei per a l’Estat, quan haguessin assumit les competències corresponents. El Tribunal Constitucional en la Sentència 204/1992, de 26 de novembre, es va pronunciar sobre una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana contra aquest article. En la Sentència va concloure la possibilitat de crear òrgans consultius autonòmics, i que la intervenció d’aquests òrgans exclou la del Consell d’Estat sempre que estiguin dotats «de les característiques d’organització i funcionament que n’assegurin la independència, l’objectivitat i la qualificació tècnica rigorosa». Així les coses, es va crear el Consell Consultiu de les Illes Balears mitjançant la Llei autonòmica 5/1993, de 15 de juny, com l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Arran de la redacció de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears que fa la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, el Consell Consultiu de les Illes Balears gaudeix de naturalesa estatutària. Actualment aquesta institució figura en l’article 76 de l’Estatut, precepte ubicat en el capítol VI, «òrgans de consulta i assessorament», del títol IV, «de les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears»:

«1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.»

3. Aquest òrgan consultiu ha de vetllar per l’observança de la legalitat i exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional; en aquests moments el regula la Llei 5/2010, de 16 de juny (en la redacció que en fan la Llei 7/2011, de 20 d’octubre, i la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que la modificaren).

4. El Consell Consultiu té encomanat l’alt assessorament del Parlament, del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma, dels consells insulars i dels ens locals, així com de la Universitat de les Illes Balears. A més, li corresponen, segons la Llei que el regula, l’assessorament dels ens que integren l’Administració instrumental dependent de qualsevol dels ens territorials esmentats i el de les altres entitats i corporacions de dret públic que no estan integrades en l’Administració de les Illes Balears, quan ho exigeixi la llei.

5. L’article 1.4 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, estableix que aquest òrgan s’ha d’organitzar d’acord amb el que determinen aquesta Llei i el seu Reglament d’organització i funcionament. En aquests moments està en vigor el Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 12 d’abril de 2003), que derogà, expressament, el primer Reglament orgànic de la institució, aprovat pel Decret 118/1993, de 14 d’octubre.

6. No obstant això, la derogació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, que es va dur a terme mitjançant la Llei 5/2010, de 16 de juny, va determinar que algunes de les disposicions del Reglament de desplegament s’haguessin d’entendre derogades també i que d’altres quedassin desfasades, ja que no s’adaptaven a la legislació vigent.

Avui es troba a faltar el desplegament reglamentari d’algunes previsions legals contingudes en la Llei 5/2010, per exemple, les que figuren en l’article 25.4 (relatiu a la possibilitat d’incloure, dins els requisits formals per fer les consultes, la tramesa d’expedients o documents al Consell Consultiu a través de mitjans informatitzats i telemàtics, a mesura que s’implantin les noves tecnologies a l’Administració pública) o en la disposició addicional cinquena (indica que el Ple del Consell Consultiu ha d’aprovar un Pla de Qualitat dels Serveis del Consell Consultiu, per adequar-se a la nova normativa i als reptes actuals de l’Administració i la societat, i hi afegeix que, en aquest sentit, ha de ser «prioritària» la implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i que s’ha d’habilitar un mitjà de publicació dels dictàmens i informes evacuats).

Per aquests motius, la disposició final primera de la Llei 5/2010, de 16 de juny, assenyala que el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar un nou reglament d’organització i funcionament del Consell Consultiu—«a proposta d’aquesta institució»—, en els termes exigits per les modificacions que introdueix la mateixa Llei.

7. Altrament, en l’àmbit estatal, l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ha implicat, entre altres coses, la introducció d’importants novetats en matèria d’administració electrònica, que resulten aplicables a totes les administracions públiques.

En particular, la Llei 39/2015 regula en l’articulat, entre d’altres, les qüestions següents: l’expedient electrònic (article 70.2), l’obligació de cada Administració de disposar d’un registre electrònic (article 16), els registres electrònics d’apoderaments (article 6), els sistemes d’identificació electrònica dels interessats i la signatura electrònica (article 9), l’emissió de documents electrònics per part de les administracions públiques (article 26) o la validesa i l’eficàcia de còpies electròniques (article 27).

D’altra banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre —que derogà la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics—, estableix, en l’article 3.2, l’obligació de les administracions públiques de relacionar-se entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics que assegurin la interoperabilitat i seguretat dels sistemes. Així mateix, aquesta Llei regula, en el capítol V del títol preliminar, el funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica (article 38), el portal d’internet (article 39), la facultat de les administracions públiques d’identificar-se electrònicament (article 40), l’actuació administrativa automatitzada (article 41), els sistemes de signatura electrònica (article 42), la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques (article 43), etc.

A més, en els articles 15 a 18, la Llei 40/2015 regula el règim aplicable al funcionament dels òrgans col•legiats de les diferents administracions públiques, amb importants disposicions relatives al funcionament electrònic de les convocatòries i de les sessions, o a la remissió electrònica de les actes. Si bé és cert que els òrgans consultius no estan, expressament, prevists en l’àmbit d’aplicació d’aquestes lleis estatals, la Llei 5/2010, de 16 de juny, es remet, quant al funcionament de la institució, supletòriament, a la legislació del procediment administratiu comú.

Resulta necessari, per tant, fer una passa més per tal d’adaptar l’organització i el funcionament del Consell Consultiu als principis que regeixen en matèria d’Administració electrònica i que figuren en les lleis mencionades.

8. En compliment de la previsió de la disposició final primera de la Llei 5/2010, de 16 de juny, l’any 2012 el president encomanà a tres consellers elaborar una proposta de reglament orgànic regulador del funcionament del Consell Consultiu. Així, en la sessió plenària de 14 de març de 2012, els consellers que s’havien d’encarregar d’aquesta tasca informaren el Ple sobre les seves propostes, les quals partien d’una redacció limitada a adaptar el Reglament vigent a les reformes operades per les lleis 5/2010 i 7/2011. Tanmateix, en aquesta sessió es va acordar, per unanimitat, que era millor preparar un nou reglament en lloc de modificar l’actual. No obstant això, en la sessió plenària següent, el 18 d’abril de 2012, s’acordà, també per unanimitat, ajornar la proposta de reglament.

9. Recentment, en la sessió plenària del passat dia 4 de maig de 2016, el president del Consell Consultiu plantejà a tots els consellers la necessitat de tornar a impulsar l’elaboració d’un nou reglament orgànic del Consell Consultiu. Amb aquesta finalitat, el Ple acordà designar una ponència especial i encarregar-la novament a tres dels consellers.

10. D’altra banda, l’article 8 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu, en la lletra b, entre les funcions atribuïdes al Ple d’aquesta institució, inclou la d’«aprovar el propi projecte de reglament orgànic i de funcionament, i també les seves modificacions». De manera que és voluntat del legislador que el projecte d’aquest reglament orgànic l’aprovi el Consell Consultiu; consegüentment, li correspon també la seva tramitació íntegra, tot i que posteriorment caldrà que es remeti al Govern perquè s’aprovi per decret de Consell de Govern, de conformitat amb la disposició final primera de la Llei esmentada.

La potestat atribuïda ex lege al Ple del Consell Consultiu que l’habilita per aprovar el reglament intern de funcionament constitueix, sens dubte, una de les manifestacions originàries del reconeixement de l’autonomia orgànica i funcional que la Llei atorga a aquest òrgan de consulta. Aquest argument es reforça amb el contingut de l’article 129.4, en el paràgraf quart, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que indica que les lleis poden habilitar directament autoritats independents o altres organismes que tenguin atribuïda aquesta potestat per aprovar normes en desplegament o aplicació d’aquestes, quan la naturalesa de la matèria així ho exigeixi.

11. El Ple podria acordar formalment l’inici del procediment, que haurà de seguir els tràmits fixats en els articles 42 i següents de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears. En aquest cas, es podria afirmar que el procediment d’elaboració del projecte de reglament orgànic s’inicia amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i que, per tant, hi són aplicables els nous tràmits que comprenen els articles 132 i 133 d’aquesta Llei. Ens referim a la planificació normativa i la consulta prèvia:

a) Pel que fa a la planificació normativa, el Consell Consultiu, conformement a l’article 132.1, podria publicar en el seu portal web la iniciativa exposada, així com els diferents tràmits pels quals passaria la proposta normativa. L'habilitació específica que la Llei 5/2010 estableix perquè el projecte de reglament orgànic de funcionament sigui aprovat pel Ple ens permet arribar a la conclusió que aquesta proposta no s'hauria d'incloure en el Pla Normatiu del Govern, ja que no es tracta en realitat d'una iniciativa de l'executiu, i que, tal com s'ha avançat, es podria publicar en el nostre portal web.

b) Respecte a la consulta prèvia, cal fer les consideracions jurídiques següents:

El projecte de reglament orgànic ha de regular, com fa el Reglament actual, el funcionament intern de la institució i, en conseqüència, la seva organització. Segons l’article 133 de la Llei 39/2015, no és necessària aquesta consulta prèvia -als subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectats- quan la futura norma sigui organitzativa. També es pot prescindir de la consulta prèvia si la proposta normativa no té un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposa obligacions rellevants als destinataris o regula aspectes parcials d’una matèria. Totes aquestes circumstàncies fan pensar que no resulta preceptiva la consulta prèvia en el cas del projecte de reglament orgànic del Consell Consultiu. Tanmateix, es recomana publicar en el lloc web aquesta memòria i fixar un termini de quinze dies hàbils perquè els interessats puguin presentar les diferents opinions, sens perjudici que durant la tramitació del procediment es doni compliment al tràmit d’informació pública mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 133.3 de la Llei 39/2015 i l’article 44 de la Llei 4/2001, del Govern de les Illes Balears.

12. Finalment, cal tenir present que el Consell Consultiu està integrat per deu juristes, dues cinquenes parts dels quals han estat elegits pel Parlament, i les altres tres cinquenes, pel Govern. Per aquest motiu, es considera adequat comunicar al president del Parlament i a la presidenta de les Illes Balears l’inici de la tramitació per elaborar el nou reglament orgànic i de funcionament intern del Consell Consultiu.

Palma, 28 de juny de 2017
Resúmenes de la actividad consultiva desarrollada

domingo, 01 de enero de 2017

Año 2016

Sesiones: 19
Consultas: 201
Expedientes: 179
Dictámenes: 176


Año 2015

Sesiones: 16
Consultas: 181
Expedientes: 147
Dictámenes: 136DICTÁMENES DEL AÑO 2016 DISPONIBLES PARA CONSULTA (última actualización día 23 de marzo de 2017)

viernes, 04 de marzo de 2016

En este apartado el Servicio de Asuntos Jurídicos muestra por orden de incorporación a la base de datos los dictámenes del año 2016 que ya se pueden consultar en la web.

La consulta completa de los dictámenes debe realizarse en el apartado «Doctrina» de esta misma página web. En algunos casos, por razones presupuestarias, sólo hay disponible una versión en una de las dos lenguas oficiales de las Illes Balears.

Relación de dictámenes aprobados en el año 2016 y disponibles en la WEB

DICTÁMENES NUEVOS

— Dictamen núm. 52/2016, relativo al procedimiento de revisión de oficio tramitado por los trabajos ejecutados por la empresa C, entre el 20 de julio y el 11 de octubre de 2015, de mantenimiento integral de sistemas, comunicaciones y apoyo a la explotación de Servicios Ferroviarios de Mallorca.

— Dictamen núm. 53/2016, relativo a la resolución del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación de la remodelación de la plaza A, adjudicado por el Ayuntamiento de Campos a la entidad B.

— Dictamen núm. 55/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento N presentada por doña J. C. P. y don J. S. M., como consecuencia de la inactividad de la corporación municipal en relación con los ruidos producidos por locales de la calle.

— Dictamen núm. 56/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por doña M. P. S. contra el Ayuntamiento de Marratxí en razón de un accidente de bicicleta en una vía pública.

— Dictamen núm. 65/2016, relativo a la resolución de un contrato de redacción de un proyecto de ejecución de obras y explotación de un aparcamiento subterráneo de vehículos automóviles adjudicado por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu.

— Dictamen núm. 66/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica formulada por don A. A. A., en nombre y representación de la entidad B, en relación con la no concesión de una subvención en materia de medios de comunicación escritos y digitales con difusión en las Illes Balears correspondiente al ejercicio de 2007.

— Dictamen núm. 69/2016, relativo a la consulta facultativa del Consejo Insular de Menorca sobre la aplicación del artículo 89 de la Ley 8/2012, del turismo de las Illes Balears, en relación con el Plan Territorial Insular y la Norma Territorial Transitoria.

— Dictamen núm. 70/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por don R. M. P. frente al Servicio de Salud de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 71/2016, relativo al procedimiento de responsabilidad patrimonial instado por don A. M. M., en nombre y representación de don B. R. S., por los daños causados a consecuencia de actos administrativos posteriormente anulados.

— Dictamen núm. 72/2016, relativo a la revisión de oficio del expediente X/2016 sobre el gasto derivado del suministro de farmacia hospitalaria, productos sanitarios y materiales auxiliares a la prestación asistencial, servido y recogido en los sistemas del Servicio de Salud hasta el 31 de diciembre de 2015, para sus usuarios.

— Dictamen núm. 75/2016, relativo a la revisión de oficio de la contratación llevada a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Universidades con la empresa B en relación con la Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades, de 18 de abril de 2012, por la que se autoriza el uso del auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Ibiza y Formentera al Consejo Insular de Ibiza.

— Dictamen núm. 76/2016, relativo a la revisión de oficio de la licencia de actividad otorgada a la entidad B por el Ayuntamiento de Palma.

— Dictamen núm. 77/2016, relativo al procedimiento de revisión de oficio tramitado por el Servicio de Salud de las Illes Balears a los efectos de declarar la nulidad del servicio de agencia de viajes para la compra de los billetes de avión y estancias de hotel para los desplazamientos de personal a Palma por motivos laborales durante el periodo de diciembre de 2014 a diciembre de 2015.

— Dictamen núm. 78/2016, relativo a la resolución del contrato de obras de adecuación, sellado y regeneración ambiental del vertedero de residuos sólidos urbanos en el municipio de Capdepera.

— Dictamen núm. 79/2016, relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por la entidad B contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de diciembre.

— Dictamen núm. 80/2016, relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por doña A. A. A. contra la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears por la que se publican las listas definitivas de personas admitidas y excluidas de las bolsas generales para la selección de personal estatutario temporal del Servicio de Salud de las categorías de enfermero/enfermera especialista en obstetricia y ginecología, y contra la Resolución de 15 de octubre de 2015 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior.

DICTÁMENES ANTERIORES

— Dictamen núm. 116/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se establece la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera y se regulan las actividades de extracción de flora y fauna marina y las actividades subacuáticas.

— Dictamen núm. 123/2016, relativo al Proyecto de decreto sobre los centros de adiestramiento de perros de asistencia y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de perros de asistencia.

— Dictamen núm. 124/2016, relativo a Proyecto de Orden de la consejera de Salud y Consumo de modificación de la Orden del consejero de Salud y Consumo de 19 de enero de 2011 que fija las cuantías de las compensaciones por desplazamientos de usuarios del Servicio de Salud de las Illes Balears por razón de asistencia sanitaria, y se regula el procedimiento para obtenerlas.

— Dictamen núm. 125/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se crean nuevas categorías de personal estatutario en el ámbito del Servicio de Salud de las Illes Balears y se cambia la denominación de tres categorías existentes.

— Dictamen núm. 126/2016, relativo al Proyecto de orden por el cual se regulan los baremos de los resultados deportivos en las competiciones evaluables para la calificación de deportista de alto nivel de las Illes Balears (contiene una ampliación).

— Dictamen núm. 133/2016, relativo al Proyecto de Decreto por el que se modifica la Reserva Marina del Llevant de Mallorca y se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas.

— Dictamen núm. 146/2016, relativo al Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen los principios generales para las carteras insulares y locales.

— Dictamen núm. 147/2016, relativo al Proyecto de decreto por el cual se crea la especialidad de publicidad en la escala humanística y de ciencias sociales de los cuerpos facultativo superior y facultativo técnico de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 17/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial que formula la entidad mercantil A contra el Ayuntamiento de Son Servera por la revocación del acuerdo plenario de adjudicación de la concesión del servicio municipal de aguas.

— Dictamen núm. 18/2016, relativo al procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado de oficio por el Servicio de Salud de las Illes Baleares a consecuencia de la asistencia sanitaria, i posterior defunción, de don F. M. G. en el Hospital Comarcal de Inca.

— Dictamen núm. 19/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por doña N. Z. O. ante el Ayuntamiento de Palma.

— Dictamen núm. 20/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por doña J. M. S., contra el Ayuntamiento de Palma por los daños que indica haber padecidos en la vía pública.

— Dictamen núm. 21/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Consejería de Educación y Universidad presentada por doña R. L. B.

— Dictamen núm. 22/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por doña C. A. A., contra el Ayuntamiento de Calvià, por los daños que indica haber padecido en la vía pública.

— Dictamen núm. 23/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Consejo Insular de Mallorca presentada por don A. A. A. y doña B. B. B.

— Dictamen núm. 24/2016, relativo al procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de don M. C. C. en representación de doña F. R. M., como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada en Son Llatzer durante la cual sufrió una asepsia grave derivada a gangrena de Fournier después de una intervención quirúrgica.

— Dictamen núm. 25/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por don A. B. F., en representación de don F A. R., contra el Servicio de Salud de las Illes Balears por la atención sanitaria recibida en el Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 28/2016, relativo a la revisión de oficio de los trabajos extracontractuales ejecutados por las empresas A y B a favor de la empresa pública Servicios Ferroviarios de Mallorca.

— Dictamen núm. 30/2016, relativo al procedimiento de revisión de oficio de la Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 21 de diciembre de 2009 por que se concedió una subvención a la entidad A.

— Dictamen núm. 31/2016, relativo al expediente sobre resolución del contrato administrativo especial del bar restaurante del polideportivo municipal Ses Comes, en el término municipal de Llubí.

— Dictamen núm. 32/2016, relativo al procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación presentada por don A. D. P. a consencuencia del accidente que se produjo cuando circulaba en bicicleta.

— Dictamen núm. 33/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de les Illes Balears formulada por don R. B. C. por la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Universitario Son Espases.

— Dictamen núm. 34/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Consejo Insular de Mallorca presentada por don P. G. A.

— Dictamen núm. 35/2016, relativo a la reclamación por
responsabilidad patrimonial de la Administratción sanitaria presentada por don J. C. P., en nombre y representación de doña M. G. F y de sus hijos F. G. G., J. G. G. i Y. G. G., a consecuencia de la asistencia prestada a don J. G. C.

— Dictamen núm 36/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears, formulada por don A. A. A. por los daños y perjuicios que considera que le ha ocasionado la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario de Son Espases, en la Casa del Mar y en el Hospital Son Dureta

— Dictamen núm. 37/2016, relativo al procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación presentada por don J. L. B. a consecuencia de un accidente de circulació que se produjo cuando circulaba en motocicleta por la carretera Ma-4014 en dirección a Portocristo.

— Dictamen núm. 38/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria planteada por don A. A. A. por la asistencia prestada en el Hospital Mateu Orfila.

— Dictamen núm. 39/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria presentada por doña S. M. Z.

— Dictamen núm. 40/2015, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears formulada por doña M. B. J. por la asistencia sanitaria recibida en el Hospital de Manacor

— Dictamen núm. 41/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears que formula doña B. S. S., a consecuencia de la asistencia prestada a don M. S. S. en el Hospital Can Misses.

— Dictamen núm. 42/2016, relativo a la consulta respecto a la prórroga del contrato «servicio de colaboración para la gestión tributaria y recaudadora de tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Calvià».

— Dictamen núm. 44/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por el que se incluye la variedad Petit Verdot, T. en la categoría de variedades de uva de vinificación autorizadas en las Islas Baleares.

— Dictamen núm. 49/2015, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Pollença formulada por doña I. Y. R. en representación de doña A. A. A., con motivo de una caída en la talaia d’Albercuix.

— Dictamen núm. 54/2016, relativo a la interpretación del contrato celebrado entre el Consejo Insular de Eivissa y la entidad mercantil A para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la travesía de la PMV-810.1 del Núcleo Urbano de Jesús.

— Dictamen núm. 64/2016, relativo al procedimiento de revisión de oficio tramitado a los efectos de reconocer extrajudicialmente la reclamación de pago formulada por don G. B. C. por los servicios prestados por la emisión de 125 informes técnicos para la Dirección General de Recursos Hídricos.

— Dictamen núm. 67/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por don A. G. R. en nombre y representación de la entidad A, contra el Ayuntamiento de Calvià, por los daños que refiere haber padecido a consecuencia de la declaración de nulidad de ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento.

— Dictamen núm. 68/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por don G. G. B. en nombre y representación de la entidad M, contra el Ayuntamiento de Calvià, por los daños que refiere haber padecido a consecuencia de la declaración de nulidad de ordenanzas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento

— Dictamen núm. 69/2016, relativo a la consulta facultativa del Consejo Insular de Menorca sobre la aplicación del artículo 89 de la Ley 8/2012, del turismo de las Illes Balears, en relación al Plan Territorial Insular y la Norma Territorial Transitoria.

— Dictamen núm. 82/2016, relativo al expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento C instado por doña A. A. A., a causa de la ejecución de la Sentencia de 10 de setiembre de 2013 i del Decreto del Alcalde de 28 de enero de 2014.

— Dictamen núm. 87/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial instada por don J. S. M. y don B. P. B., don D. P. B. y doña E. P. B. y don J. V. P.

— Dictamen núm. 110/2016, relativo al procedimiento de
responsabilidad patrimonial sanitaria inciado por la reclamación de don A. A. A. por la asistencia recibida en el Centro de Salud A (Ibiza).

— Dictamen núm. 112/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears formulada por doña N. D. D., por la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Comarcal de Inca.

— Dictamen núm. 7/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por doña A. N. B., a consecuencia de la asistencia sanitaria que le fue prestada en el Hospital Son Espases.

— Dictamen núm. 8/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por doña M. M. G., a consecuencia de la asistencia sanitaria especializada prestada en el Hospital Son Espases.

— Dictamen núm. 9/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por doña M. T. T., a consecuencia de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Can Misses durante el parto y como consecuencia de las secuelas derivades del tratamiento posterior.

— Dictamen núm. 10/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria presentada por don J. C. R.

— Dictamen núm. 11/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por don M. P. C., en nombre y representación de su esposa doña I. M. R., dirigida al Ayuntamiento de Capdepera, como consecuencia de caída en la vía pública.

— Dictamen núm. 12/2016, relativo a la revisión de oficio del acta de 21 de mayo de 2015, de contratación de los servicios de transporte sanitario urgente (Menorca, Eivissa y Formentera) y no urgente programado terrestre (todas las Illes Balears) del Servicio de Salut de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 13/2016, relativo al Proyecto de reglamento del Consejo Insular de Mallorca de desarrollo parcial de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial (BOIB núm. 61 de 27 de abril de 2006) sobre la inhabilitación por puntos por infracciones en materia de caza y la regulación de determinados órganos de carácter consultivo.

— Dictamen núm. 15/2016, relativo a la revisión de oficio de la resolución de la directora general de Comercio y Empresa de 24 de junio de 2015, dictada por delegación del consejero de Economía y Competitividad, por la que se autoriza la renovación de la inscripción en el Registro de Empresas de Juego a la entidad A.

— Dictamen núm. 16/2016, relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial de l’Administración sanitaria promovida por doña F. L. L.

— Dictamen núm. 92/2016, relativo a la revisión de oficio de la Resolución del director general de Gestión Econòmica y Farmacia de 22 de octubre de 2014 por la que se convoca un concurso de méritos para la adjudicación de cuatro oficinas de farmacia, dictada en ejecución parcial y provisional de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Illes Balears 23/2014, de 29 de enero de 2014 (procedimiento de revisión instado en fecha 27 de agosto de 2015 por don A. A. A.).

— Dictamen núm. 117/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por la que se incluye la variedad Escursac, N. en la categoría de la variedad de uvas de vinificación autorizadas en las Illes Balears.

— Dictamen núm. 91/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se crea la renta para personas en proceso de autonomía que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores. (BOIB núm. 102, de 11 de agosto de 2016).

— Dictamen núm. 100/2016, relativo al Proyecto de decreto de gestión de la prestación sanitaria en materia de salud bucodental para la población de 6 a 15.

— Dictamen núm. 103/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por la cual se crea el «fichero de datos de carácter personal Lista de distribución del boletín de información illesbalearsqualitat» (BOIB núm. 108, de 25 de agosto de 2016).

— Dictamen núm. 104/2016, relativo al Proyecto de orden de la consejera de Salud por la que se prorroga la validez de los carnés para la aplicación de biocidas (BOIB núm. 109, de 27 de agosto de 2016).

— Dictamen núm. 105/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se crea el Consejo de la Juventud de las Islas Baleares, se establecen sus normas básicas de organización y funcionamiento y se aprueban los principios generales que regulan los consejos de la juventud de ámbito insular y local.

— Dictamen núm. 106/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial que formula la Sindicatura de la Quiebra de la entidad B contra el Ayuntamiento de Campos a consecuencia de la declaración judicial de invalidez de una licencia de obras y de la final no consideración de urbano de los terrenos adquiridos por dicha sociedad.


— Dictamen núm. 29/2016, relativo al Proyecto de orden de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de creación y modificación de ficheros que contienen datos de carácter personal de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

— Dictamen núm. 43/2016, relativo al Proyecto de orden del Consejero de Educación y Universidad que regula el proceso de adscripción, admisión y matriculación de los alumnos en los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los niveles de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial en las Illes Balears.

— Dictamen núm. 44/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca por la que se incluye la variedad Petit Verdot, T. en la categoría de variedades de uva de vinificación autorizadas en las Islas Baleares.

— Dictamen núm. 45/2016, relativo al Proyecto de decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de saneamiento de aguas.

— Dictamen núm. 46/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, de régimen jurídico de salas de juego.

— Dictamen núm. 47/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Territorio, Energía y Movilidad por el que se aprueba el Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones para la ocupación del dominio público portuario competencia de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’aprova el plec de condicions generals per a l’atorgament de concessions per a l’ocupació del domini públic portuari de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 48/2016, relativo al Proyecto de decreto por el cual se regulan las medidas a la diversificación de los sectores pesqueros y acuícola en aguas marítimas de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 50/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 51/2016, relativo al Proyecto de decreto de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población.

— Dictamen núm. 61/2016, relativo al proyecto de decreto por el que se declara la situación de sequía extraordinaria en la isla de Ibiza y se adoptan las medidas urgentes y excepcionales de gestión de los recursos hídricos para paliar y corregir sus efectos.

— Dictamen núm. 62/2016, relativo al Anteproyecto de ley por la que se modifica la Compilación de derecho civil de las Illes Balears, en cuanto a las modificaciones que ese Anteproyecto introduce en la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 63/2016, relativo al Proyecto de orden por la cual se regula la formación de los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios para la obtención de carnets de los diferentes niveles de capacitación en las Illes Balears.

— Dictamen núm.66/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica formulada por don A. A. A., en nombre y representación de la entidad B, en relación a la no concesión de una subvención en materia de medios de comunicación escritos y digitales con difusión en las Illes Balears correspondiente al ejercicio de 2007.

— Dictamen núm. 73/2016, relativo al Proyecto de decreto por el cual se aprueban los precios públicos de los servicios académicos y administrativos correspondientes a las enseñanzas oficiales de la Universidad de las Islas Baleares.

— Dictamen núm. 74/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se crea la ayuda económica de carácter social, complementaria de las pensiones no contributivas.
Contiene un voto particular

— Dictamen núm. 84/2016, relativo al Proyecto de decreto por el cual se regula la formación permanente del profesorado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 85/2016, relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica formulada por don A. A. A. y doña B. B. B. en relación a la no concesión de una subvención en materia de medios de comunicación escritos y digitales con difusión en las Illes Balears correspondiente al ejercicio de 2007.

— Dictamen núm. 2/2016, relativo al Proyecto de decreto por el cual se crea y se regula el Registro de Informes de Evaluación de Edificios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balear. (BOIB núm. 45, de 9 de abril)

— Dictamen núm. 5/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración autonómica de las Illes Balears. (BOIB núm. 45, de 9 de abril)

— Dictamen núm. 43/2016, relativo al Proyecto de orden del Consejero de Educación y Universidad que regula el proceso de adscripción, admisión y matriculación de los alumnos en los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los niveles de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación especial en las Illes Balears.(BOIB núm. 45, de 19 de abril)

— Dictamen núm. 14/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Educación y Universidad por la que se regulan la organización y el régimen de funcionamiento de la red de centros de profesorado de las Islas Baleares. (BOIB núm. 36, de 19 de marzo)

— Dictamen núm. 27/2016, relativo al Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo de las Illes Balears.

— Dictamen núm. 3/2016, relativo al Proyecto de decreto por el cual se regulan las entidades tutelares de las personas adultas incapacitadas judicialmente (BOIB núm. 18, de 6 de febrero).

— Dictamen núm. 4/2016, relativo al Proyecto de orden del consejero de Educación y Universidad por la que se modifica la Orden del consejero de Educación y Cultura de 10 de junio de 2011 por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal automatizados y no automatizados de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Cultura (BOIB núm. 23, de 18 de febrero).

— Dictamen núm. 6/2016, relativo al Proyecto de decreto por el que se regula el acceso al servicio ocupacional para personas con discapacidad por trastorno mental grave y la gestión de la lista de espera de las plazas de este servicio (BOIB núm. 21, de 13 de febrero).


Volver al menú de navegación


Aviso legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD