Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

DICTAMEN DESTACAT

dijous, 15 / juliol / 2021

Dictamen núm. 53/2021, relatiu a l'Avantprojecte de llei de consells insulars.

Aquest dictamen es pot consultar en la pàgina de doctrina del web.NOTA INFORMATIVA DAVANT L’ENTRADA EN VIGOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

dijous, 29 / abril / 2021

SITUACIÓ TRANSITÒRIA EN EL CONSELL CONSULTIU

El 28 d’abril de 2021 el Ple del Consell Consultiu va acordar:

Primer. Declarar vigent la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears, de 17 de desembre de 2020, amb les particularitats que s’indiquen a continuació:

a) Mentre no estigui operatiu el registre electrònic del Consell Consultiu (i totes les eines telemàtiques que hi tenen connexió), s’ha d’usar amb caràcter provisional el registre actual (en format paper).

En conseqüència, el personal de la Secretaria del Consell Consultiu ha de registrar de sortida en el format actual i ha de remetre a les administracions consultants els escrits i els dictàmens en format paper.

Així mateix, provisionalment, el personal de la Secretaria d’aquesta institució ha de registrar d’entrada en el format actual i ha d'admetre els sistemes de registre establerts en els apartats 3.2 (sistema mixt) i 3.3 (sistema en paper) de la Guia.

b) Pel que fa a les consultes urgents, es manté la Guia, tot i que fins que no estigui operatiu el registre electrònic no és viable el sistema electrònic i se n’ha d’utilitzar un dels anteriorment esmentats (mixt o en paper).

En les consultes urgents amb l’expedient electrònic en l’Administració d’origen de la consulta, es poden emprar sistemes de correu electrònic o de posada a disposició de l’expedient que compleixin les regles determinades en l’article 63 del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, aprovat pel Reial decret 203/2021, de 30 de març.

Segon. Tan aviat com finalitzin els processos d’implantació de la seu electrònica i del registre electrònic del Consell Consultiu, comunicar aquesta circumstància a totes les administracions consultants, perquè es pugui utilitzar adequadament el sistema de presentació digital o electrònica.

Tercer. Difondre aquest Acord en el web del Consell Consultiu.DICTAMEN DESTACAT

divendres, 26 / març / 2021

Dictamen núm. 21/2021, relatiu al recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.

Aquest dictamen es pot consultar en la pàgina de doctrina del web.DICTÀMENS DESTACATS

dimarts, 23 / març / 2021

INCIDÈNCIA DE LA COVID-19 EN LA RESOLUCIÓ DE CONTRACTES

Dictamen núm. 7/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d’explotació d’instal·lacions temporals de litoral del terme municipal d’Andratx per a les temporades 2019 a 2021 (lots 1 i 2).

Dictamen núm. 8/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’IBAVI per a l’execució d’un edifici de 18 habitatges de protecció pública, locals i aparcaments als carrers de Borja Moll i de Roca i Vinent de Maó.

Dictamen núm. 14/2021, relatiu al procediment de resolució de la pròrroga del contracte de serveis per a la construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, manteniment i serveis complementaris dels estands de l’Agència de Turisme de les Illes Balears per a la participació a fires turístiques estratègiques nacionals i internacionals per a l’any 2020.

Dictamen núm. 19/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a l’execució d’un edifici de 40 habitatges tutelats, centre de dia i aparcaments al carrer de Borja Moll de Maó.

Aquests dictàmens es poden consultar complets en la pàgina de doctrina del web.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD