Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

CLAUSURA DE LES XX JORNADES DE LA FUNCIÓ CONSULTIVA

dimarts, 29 / octubre / 2019

Les XX Jornades de la Funció Consultiva han finalitzat amb èxit i volem agrair la presència de tots els qui hi han participat. Els dies 24 i 25 d'octubre es van dur a terme les XX Jornades de la Funció Consultiva en el Palau de Congressos de Palma. En aquests dos dies de sessions hi han intervingut, com a ponents, experts en dret administratiu i en dret constitucional.

El primer dia, el 24 d'octubre, inaugurà les Jornades Vicenç Thomas, president del Parlament de les Illes Balears. Joan Oliver Araujo va presentar la primera sessió, relativa a la doctrina dels consells consultius sobre els referèndums i les consultes populars, en la qual van participar Luis López Guerra, Marc Carrillo López, José Suay Rincón i María Ballester Cardell. A continuació, Octavi J. Pons Castejón va presentar la segona sessió, integrada per les ponències de Juan B. Cano Bueso, en relació amb el dret constitucional a un habitatge digne, i M.ª de los Ángeles Berrocal Vela, sobre la regulació del contracte d'arrendament d'habitatge.

La segona jornada, el 25 d'octubre, l'ha presentada Felio José Bauzá Martorell i s'hi han exposat les ponències d'Alfredo Galán Galán, referent a la responsabilitat patrimonial dels tribunals administratius de contractes; José Eugenio Soriano García, respecte als límits mediambientals al creixement turístic, i Juan Alfonso Santamaría Pastor, sobre la funció consultiva en l'ordenament jurídic. A més, en aquesta sessió s'ha presentat el llibre Doctrina consultiva: a propósito del 25 aniversario del Consejo Consultivo de las Illes Balears (Wolters Kluwer, 2019).

Finalment, clausuraren les Jornades Catalina Cladera, presidenta del Consell Insular de Mallorca; María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consell d'Estat, i Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears.XX JORNADES DE LA FUNCIÓ CONSULTIVA

dilluns, 21 / octubre / 2019

Els dies 24 i 25 d’octubre, al Palau de Congressos de Palma, es duran a terme les XX Jornades de la Funció Consultiva, organitzades pel Consell Consultiu de les Illes Balears en el context de la celebració del 25è aniversari de la seva constitució.

En les diferents sessions de les Jornades es tractarà sobre aspectes substancials de la funció consultiva i hi participaran personalitats destacades de l’àmbit jurídic: Maria Ballester Cardell, Felio José Bauzá Martorell, M.ª de los Ángeles Berrocal Vela, Juan B. Cano Bueso, Marc Carrillo López, Alfredo Galán Galán, Luis López Guerra, Joan Oliver Araujo, Octavi J. Pons Castejón, Juan Alfonso Santamaría Pastor, José Eugenio Soriano García i José Suay Rincón.

Presentarà les Jornades el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, i les clausuraran la presidenta del Consell d’Estat, María Teresa Fernández de la Vega, i la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol.

PROGRAMA DE LES JORNADESAUDIÈNCIA DEL PRESIDENT DEL CONSELL CONSULTIU EN EL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

divendres, 13 / setembre / 2019

Avui el president del Consell Consultiu, Antonio José Diéguez, ha estat rebut en audiència pel president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas. Aquest acte forma part de les reunions que el president del Parlament duu a terme amb els representants dels diversos òrgans estatutaris de les Illes Balears. Així mateix, el president del Consell Consultiu ha aprofitat l’avinentesa per tractar sobre les XX Jornades de la Funció Consultiva, que es duran a terme els dies 24 i 25 d’octubre al Palau de Congressos de Palma.Dictamen destacat: Dictamen núm. 78/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil

dijous, 18 / juliol / 2019

Aquest dictamen es pot consultar complet en la pàgina Doctrina del web.DICTÀMENS DE L’ANY 2019 DISPONIBLES PER A CONSULTA

dilluns, 11 / març / 2019

En aquest apartat es mostren per ordre d’incorporació a la base de dades els dictàmens de l'any 2019 que ja es poden consultar al web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en l'apartat «Doctrina».

Relació de dictàmens publicats de l'any 2019

Dictamen núm. 1/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable als títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i la inscripció d'aquests títols en el registre de Títols habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Dictamen núm. 11/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dictamen núm. 12/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

Dictamen núm. 13/2019, relatiu al Projecte d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

Dictamen núm. 14/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre Públic de Persones Formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears

Dictamen núm. 18/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears

Dictamen núm. 22/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

Dictamen núm. 24/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts de recerca sanitària de les Illes Balears

Dictamen núm. 25/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i es regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Dictamen núm. 26/2019, relatiu a la resolució de concessió administrativa de l’ús privatiu de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del Mercat Municipal X

Dictamen núm. 33/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

Dictamen núm. 42/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca , de Menorca i d'Eivissa

Dictamen núm. 44/2019, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell Insular de Menorca en relació amb la interpretació del concepte d'analogia en l'article 52 de la Llei 8/2012, de turisme de les Illes Balears, i l'article 106 del Decret 20/2015, de 17 d'abril, que la desplega

Dictamen núm. 46/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del personal voluntari de Protecció Civil de les Illes Balears

Dictamen núm. 47/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dictamen núm. 48/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Dictamen núm. 49/2019, relatiu al Projecte de Decret pel qual es regulen els permisos, les llicències i les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dictamen núm. 50/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per al reconeixement del grau de dependència

Dictamen núm. 62/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada a instància del senyor A. A. A. i la senyora B. B. B. pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l’assetjament laboral i psicològic en el seu lloc de feina

Dictamen núm. 72/2019, relatiu al Projecte de decret d’ajuts a persones menors d’edat víctimes de violència masclista o conjugal, o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal

Dictamen núm. 88/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu de concessió per a l’explotació del servei de bar cafeteria del poliesportiu municipal, adjudicat per l’Ajuntament X

Dictamen núm. 92/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul•litat de ple dret de l’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al suport funcional de la Direcció General de Desenvolupament

Dictamen núm. 117/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears.
Relació cronològica dels dictàmens del 2018

dimarts, 26 / febrer / 2019

A continuació es mostra la relació cronològica dels dictàmens emesos l’any 2018. Aquests dictàmens s’han incorporat al lloc web i estan disponibles per a consulta. La consulta dels documents complets s’ha de dur a terme en l'apartat «Doctrina». En alguns casos, per raons pressupostàries, només hi ha disponible una versió en una de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.


— Dictamen núm. 1/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de l'Observatori per a la Igualtat.

— Dictamen núm. 2/2018, relatiu al Projecte de decret d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 3/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora A. A. A. en relació amb els efectes derivats de l’anul•lació parcial de les bases dels concursos per adjudicar devuit oficines de farmàcia a Mallorca i Eivissa convocats per sengles resolucions de la directora general de Farmàcia de 27 d’abril de 2010.

— Dictamen núm. 4/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant la Conselleria d'Educació i Universitat per la senyora A. A. A. pels danys i perjudicis presumptament soferts pel seu fill.

— Dictamen núm. 5/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor L. T. P. com a conseqüència de l’assistència sanitària que prestà l’Hospital Comarcal d’Inca i per les seqüeles que considera que se’n derivaren.

— Dictamen núm. 6/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada pel lletrat senyor J. V. M., en nom de la senyora B. P. P., per una caiguda a la plaça d'Espanya d'aquesta ciutat.

— Dictamen núm. 7/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda a unes escales ubicades dins la zona de titularitat del domini públic maritimoterrestre traspassat a la CAIB (encara que fora de les instal•lacions del port de Cala d'Or), presentada per la senyora A. A. A. i dirigida a l'ens públic Ports de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 8/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora L. B. S. pels danys i perjudicis derivats de l'assistència sanitària que prestaren a la seva mare, senyora M. S. E., a l'Hospital Can Misses (Eivissa).

— Dictamen núm. 9/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial contra el Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. F. A. com a conseqüència de l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 10/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració sanitària formulada pel senyor V. C. S., en nom i representació dels senyors P. M. G., B. M. S. i H. M. L., per la mort del senyor P. M. Q. i per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Can Misses i a l'Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 11/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula a les Illes Balears l’ús de determinats subproductes animals no destinats al consum humà per a
l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari.

— Dictamen núm. 12/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012 per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 13/2018, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Educació i Universitat per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.

— Dictamen núm. 14/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Palma pel senyor A. A. A. per un accident de motocicleta que va patir mentre prestava servei com a policia local.

— Dictamen núm. 15/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pels senyors V. N. B. i A. N. B., derivada de l'assistència sanitària que es prestà a la senyora P. B. A. a l'Hospital Can Misses.

— Dictamen núm. 16/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor P. C. R., derivada de l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 17/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial sanitària interposada per la senyora R. S. S. i el senyor F. P. I. contra el Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 18/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 19/2018, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la contractació irregular del servei de transport sanitari aeri de la CAIB que prestà l'empresa C a favor del Servei de Salut de les Illes Balears des de l'1 de gener de 2018.

— Dictamen núm. 20/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 21/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el model d’estudi econòmic per a la determinació i actualització de les tarifes de caràcter urbà i interurbà del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicle de turisme, i s’estableixen les condicions d’aplicació de les tarifes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 22/2018, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Presidència de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Direcció General de Transparència i Bon Govern.

— Dictamen núm. 23/2018, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la contractació irregular dels serveis de neteja que prestà l'empresa C a favor del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears durant el període comprès entre l'1 d'octubre i el 19 de desembre de 2017.

— Dictamen núm. 24/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor F. S. S., lletrat, en representació del senyor J. F. G., a causa de l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 25/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 26/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució de la directora general de Comerç i Empresa de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria d’autorització de l’explotació d’una sala de joc ubicada a Magaluf per a l’entitat B, autorització concedida inicialment a C.

— Dictamen núm. 27/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’annex de l'Ordre de 25 de maig de 2009 de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca.

— Dictamen núm. 28/2018, relatiu a la resolució contractual de la concessió de l’explotació i l’aprofitament esportiu i cultural a la zona verda municipal de s’Olivera - Magaluf.

— Dictamen núm. 29/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora J. C. M. per l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 30/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M. B. G. a causa d’una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 31/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel senyor M. P. M. contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys personals soferts per una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 32/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora M. F. T. com a conseqüència de l’assistència prestada a la senyora A. T. V., mare de la reclamant.

— Dictamen núm. 33/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals per a la pesca del coral vermell a les aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix l’ordenació.

— Dictamen núm. 34/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 35/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora J. R. F. i el senyor A. S. P., en nom propi i en representació del seu fill A. S. R., per l'assistència sanitària que prestà l'Hospital Mateu Orfila.

— Dictamen núm. 36/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei de consultes populars i processos participatius.

— Dictamen núm. 37/2018, relatiu a la revisió d'ofici referent a contractes de serveis d'assistència sanitària externa prestats per diversos proveïdors als Serveis Centrals, a l'Hospital Universitari Son Espases i a l'Hospital Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 38/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim especial de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 39/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora R. P. M. contra l’Ajuntament de Palma pels danys personals soferts per una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 40/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 41/2018, relatiu al Projecte de decret del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 42/2018, relatiu al Projecte d’ordre de creació de fitxers de dades de caràcter personal anomenat Registre públic de persones formadores per a la impartició d’accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, gestionat pel SOIB.

— Dictamen núm. 43/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia atorgada el 2001 referent a la legalització d'un pati en un edifici, arran de l'executòria X del Jutjat Penal núm. X d’Eivissa.

— Dictamen núm. 44/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora M. G. D. per l'atenció sanitària que va rebre a l'Hospital Mateu Orfila.

— Dictamen núm. 45/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Palma per la senyora A. L. M. per una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 46/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora E. S. S., la senyora R. R. A., el senyor C. R. A. i la senyora E. R. R. com a conseqüència de l’assistència prestada al seu marit i pare, V. R. C., en l’Hospital Universitari Son Espases

— Dictamen núm. 47/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora V. D. V. per l'atenció sanitària que va rebre a l'Hospital Son Llàtzer.

— Dictamen núm. 48/2018, relatiu a la revisió d’ofici per declarar la nul•litat de la resolució d'inscripció de la senyora A. A. A. com a guia turística oficial de les Illes Balears en el Registre de Guies Turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 49/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

— Dictamen núm. 50/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 51/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, l’organització i el règim de funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere.

— Dictamen núm. 52/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel senyor A. A. A. a causa de l’accident de trànsit sofert quan conduïa una motocicleta com a policia local, en la via urbana A.

— Dictamen núm. 53/2018, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul•litat dels actes tàcits que donen lloc a les contractacions irregulars de subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 9 de maig de 2018, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 54/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col•laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven.

— Dictamen núm. 55/2018, relatiu al reglament del Sistema Insular de Biblioteques Públiques de Mallorca.

— Dictamen núm. 56/2018, relatiu al procediment d’interpretació contractual X/18, referit a la determinació de la data del final del servei de disponibilitat de l’equipament de radioteràpia de l’Hospital Son Espases.

— Dictamen núm. 57/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial promogut per la senyora J. R. R., advocada, en nom i representació de la senyora M. A. V. i de les seves filles, contra el Servei de Salut de les Illes Balears a causa de l'assistència sanitària que es prestà a la seva parella convivent i pare de les seves filles, senyor D. P. P., que va morir a l'Hospital Comarcal d'Inca.

— Dictamen núm. 58/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de Ports de les Illes Balears formulada pel senyor R. A. A. pels danys soferts en l'embarcació A al port de Portocolom (Felanitx).

— Dictamen núm. 59/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora M. M. A. contra l’Ajuntament de Marratxí pels danys soferts per una caiguda.

— Dictamen núm. 60/2018, relatiu a la consulta facultativa del president del Consell Insular d'Eivissa en relació amb l'àmbit territorial que s’ha de considerar respecte de les autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 61/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Calvià presentada per la senyora S. V. B., per una caiguda en una zona de vianants en una activitat esportiva organitzada.

— Dictamen núm. 62/2018, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de 20 de juny de 2012, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual es concedeix una ajuda per fills menors de 18 anys al senyor A. A. A., funcionari en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari.

— Dictamen núm. 63/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució de Batlia núm. X, de 18 de maig de 2015, per la qual es reconeix el dret a la percepció de premis en metàl•lic per antiguitat a diversos funcionaris, i de l'article 23 del Pacte negociat refós de l'Ajuntament X i dels seus funcionaris, en què es regula la percepció dels premis anteriors.

— Dictamen núm. 64/2018, relatiu al Projecte de decret sobre la conservació de la Posidonia oceánica a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 65/2018, relatiu a la resolució dels contractes de servei de transport escolar adaptat per als centres docents públics de les Illes Balears dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat, adjudicats a l’entitat B, per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (lots 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27), de l'expedient principal CONTR 2017/X.

— Dictamen núm. 66/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor A. A. A. en nom i representació de deu empleats públics del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 67/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència d'obres atorgada per acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en la sessió del 4 de desembre de 2003.

— Dictamen núm. 68/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor A. P. M., la senyora I. R. M. i el senyor A. P. R., pels danys i perjudicis soferts per la mort de la senyora A. P. R.

— Dictamen núm. 69/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor A. A. A. i per la senyora B. B. B., professors del CEIP X, pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l’assetjament laboral i psicològic en el lloc de feina.

— Dictamen núm. 70/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la notificació i la comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears i s'estableixen els supòsits de recepció obligatòria per mitjans electrònics.

— Dictamen núm. 71/2018, relatiu al Projecte de decret d’instal•lació i ús d'equipaments de jocs inflables.

— Dictamen núm. 72/2018, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord adoptat per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en la sessió del 15 de juliol de 2015.

— Dictamen núm. 73/2018, relatiu a la revisió d’ofici per nul•litat del contracte subscrit entre l’Ajuntament de Palma i l’empresa adjudicatària B el 29 de març de 2006.

— Dictamen núm. 74/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor A. A. A., davant el Consell Insular de Mallorca, per un accident de motocicleta a la carretera Ma-1, km 17.

— Dictamen núm. 75/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora A. A. A., davant l’Ajuntament d’Alcúdia, per una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 76/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda pel senyor A. A. A. per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Mateu Orfila.

— Dictamen núm. 77/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor B. M. D. i la senyora M. D. O., pels danys i perjudicis soferts per l’internament involuntari del senyor B. M. D. a l’Hospital Can Misses i el seu posterior trasllat a l’Hospital Son Espases.

— Dictamen núm. 78/2018, relatiu a la revisió d'ofici dels contractes irregulars de subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, fins a 8 de març de 2018, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (RD X/2018), prestats per diversos proveïdors.

— Dictamen núm. 79/2018, relatiu al Projecte de decret de garantia dels terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 80/2018, relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 81/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifica el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 82/2018, relatiu al procediment de resolució contractual tramitat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per incompliment culpable de la contractista (entitat B) d'obligacions essencials dels plecs (termini d'execució del contracte de disseny, desenvolupament i implantació d'una nova aplicació de jocs i apostes per a la Direcció General de Comerç i Empresa).

— Dictamen núm. 83/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Comunitat Autònoma presentada per l’empresa B en relació amb els danys que manifesta haver patit a conseqüència de la revocació de l’autorització d’una sala de joc.

— Dictamen núm. 84/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora E. V. M. pels danys i perjudicis derivats de l'assistència sanitària que prestaren a la seva mare, senyora A. M. G., a l'Hospital Universitari Son Espases.

— Dictamen núm. 85/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor D. V. P., en nom i representació de la senyora M. G. T., per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Mateu Orfila, de Menorca.

— Dictamen núm. 86/2018, relatiu a la consulta facultativa que formula el president del Consell Insular de Mallorca sobre les funcions reservades a la Secretaria General, arran de la publicació del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

— Dictamen núm. 87/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 88/2018, relatiu al Projecte de modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.

— Dictamen núm. 89/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici iniciat pel Consell Insular de Mallorca a instància de la senyora M. M. M. en relació amb l’expedient seguit per a l’embargament i posterior alienació de la finca registral núm. X del terme municipal de Llucmajor.

— Dictamen núm. 90/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució núm. X del Consell d’Eivissa, de 20 de febrer de 2018, per la qual s’atorga a l’entitat B l’autorització d’obertura i funcionament del servei d’«habitatge supervisat», autorització atorgada per la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions.

— Dictamen núm. 91/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la qual s'estima un complement d'antiguitat a la senyora A. A. A., professora d'ensenyament concertat.

— Dictamen núm. 92/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 i la de 15 de gener de 2018, per acumulació, per les quals s'estima un complement d'antiguitat a la senyora A. A. A., professora d'ensenyament concertat al Centre X.

— Dictamen núm. 93/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per l’empresa B davant l’Ajuntament de Campos, pels danys i perjudicis derivats de la impossibilitat d’accedir a la prestació dels serveis d’explotació de les instal•lacions temporals de les platges de Campos durant l’any 2015.

— Dictamen núm. 94/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor L. L. A., la senyora R. R. A i la senyora P. C. A. pels danys i perjudicis soferts per la mort del senyor L. L. B.

— Dictamen núm. 95/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració autonòmica (Conselleria de Cultura, Participació i Esports) formulada pel senyor A. A. A. a causa de l’anul•lació judicial d’un acte de la potestat disciplinària esportiva.

— Dictamen núm. 96/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel senyor R. M. per una caiguda a una zona d'estacionament.

— Dictamen núm. 97/2018, relatiu a la consulta facultativa respecte del règim d’organització institucional en el Consell Insular d’Eivissa després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL).

— Dictamen núm. 98/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears per als anys 2018-2021.

— Dictamen núm. 99/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i dels graus superiors corresponents als títols de Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il•lustració i Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Còmic, tots ells pertanyents a la família professional artística de Comunicació gràfica i audiovisual i se regula l’avaluació i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny.

— Dictamen núm. 100/2018, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director provincial del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, de 3 de setembre de 1992, per la qual es va autoritzar l’explotació minera del recurs de la secció A, denominada B, en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany, Eivissa.

— Dictamen núm. 101/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les resolucions de la Direcció General de Personal Docent de 20 de juny de 2016 i de 20 de setembre de 2017 de concessió d’ajudes a favor de la senyora A. A. A., professora de secundària, per estudis del seu fill.

— Dictamen núm. 102/2018, relatiu al procediment d'interpretació del contracte de subministrament de gas natural ?SSCC PA X-2016? per als hospitals i els centres del Servei de Salut (referit als costos de regasificació i transport de gas a l'Hospital de Manacor ?SSCC PI X/18?).

— Dictamen núm. 103/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel senyor J. B. C. contra l'Ajuntament de sa Pobla derivada de la seva condició de propietari d'una finca per la qual discorre part del camí públic denominat A.

— Dictamen núm. 104/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora A. C. V. per una caiguda a la via pública.

— Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 106/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques.

— Dictamen núm. 107/2018, relatiu a la proposta de revisió d'ofici del reconeixement del tercer sexenni a la senyora A. A. A., funcionària de carrera del cos docent de mestres, mitjançant l'acte de la directora general de Recursos Humans, de la Conselleria d'Educació i Universitat, de 22 de setembre de 2011.

— Dictamen núm. 108/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici del Decret de Batlia X/2007 de concessió de llicència municipal d’obra major, expedient X de l’Ajuntament de Felanitx.

— Dictamen núm. 109/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora L. G. L., com a conseqüència de assistència sanitària prestada pel Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 110/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Eivissa presentada pel senyor J. P. C.

— Dictamen núm. 111/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora A. F. F. pels danys i perjudicis soferts per la mort del seu marit senyor P. F. F.

— Dictamen núm. 112/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial promogut pel senyor M. R. G., la senyora M. C. F. i la senyora R. R. R., contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a la senyora N. R. R., que va morir a l'Hospital A.

— Dictamen núm. 113/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora F. R. L., com a conseqüència de l’assistència prestada al seu pare, F. R. J., en el Centre de Salut A.

— Dictamen núm. 114/2018, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul•litat dels actes tàcits que donen lloc a les contractacions irregulars de subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 23 de juliol de 2018, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (RD X/2018).

— Dictamen núm. 115/2018, relatiu a la modificació núm. 4 del contracte per a la gestió dels residus sòlids a Mallorca subscrit, el 21 de maig de 1992, entre el Consell Insular de Mallorca i la mercantil B.

— Dictamen núm. 116/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 16/2016, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regula les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 117/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els preus públics per l’ús del serveis i de les instal•lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya.

— Dictamen núm. 118/2018, relatiu al Projecte de decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial dels hospitals públics o privats de les àrees de Salut de Menorca, Eivissa i Formentera, i d’Atenció Primària de Mallorca.

— Dictamen núm. 119/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Calop Blanc, B. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 120/2018, relatiu a la revisió d'ofici instada per l'entitat B de la llicència urbanística núm. 373/2006 atorgada pel Consell Insular de Formentera a l'entitat C el 22 de juny de 2012.

— Dictamen núm. 121/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora M. R. S. pels danys i perjudicis derivats de l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Can Misses.

— Dictamen núm. 122/2018, relatiu a l’expedient X/18, de modificació del contracte X/14, de serveis de suport a usuaris i administració de sistemes del Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 123/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora C. G. C. com a conseqüència de l’assistència prestada en l’Hospital Verge de la Salut.

— Dictamen núm. 124/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor M. S. G. pels danys i perjudicis derivats de l'assistència sanitària que li prestaren a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.

— Dictamen núm. 125/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Maó formulada pel senyor S. H. P. per una caiguda a una via pública.

— Dictamen núm. 126/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora E. G. M., pels danys i perjudicis ocasionats per l’assistència sanitària que es prestà a la seva mare, la senyora D. M. M., que va morir a l’Hospital Can Misses.

— Dictamen núm. 127/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial contra el Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A. C. F. a causa de l’assistència sanitària prestada al seu pare, el senyor A. C. T., que fou traslladat de l’Hospital Joan March a la Clínica A, on va morir.

— Dictamen núm. 128/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 129/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 130/2018, relatiu al Projecte de decret per regular el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB).

— Dictamen núm. 131/2018, relatiu a la contractació irregular dels serveis de neteja prestats per l'empresa B, sense cobertura contractual, a favor del SOIB durant els períodes compresos entre l'1 de maig i el 28 de juny de 2016 (a Mallorca); l'1 de maig i el 14 de juliol de 2016 (a Menorca) i entre l'1 de maig i el 3 d'agost de 2016 (a Eivissa i Formentera).

— Dictamen núm. 132/2018, relatiu a la resolució del contracte administratiu especial de serveis per a l’explotació agrícola, ramadera i forestal de la finca X, expedient X/16 i X/18.

— Dictamen núm. 133/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pel senyor J. S. B., senyor J. S. A. i senyora M. S. A. per l’assistència sanitària prestada a la senyora M. N. N. a l'Hospital Comarcal d'Inca.

— Dictamen núm. 134/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora N. B. G., en nom i representació del menor D. C. B., per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Can Misses (Eivissa).

— Dictamen núm. 135/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l'Ajuntament de Palma per una caiguda a una via pública.Resum de l’activitat consultiva desenvolupada (informació actualitzada a 31 de desembre de 2018)

divendres, 18 / gener / 2019

Any 2018

Sessions: 20
Consultes: 152
Expedients: 144
Dictàmens: 135

Any 2017

Sessions: 20
Consultes: 170
Expedients: 156
Dictàmens: 163


Any 2016

Sessions: 19
Consultes: 201
Expedients: 179
Dictàmens: 176
Dictamen destacat: Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

dilluns, 10 / desembre / 2018

Aquest dictamen es pot consultar complet en l'apartat “Doctrina” del web.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD