Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

NOTA INFORMATIVA DAVANT L’ENTRADA EN VIGOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

dijous, 29 / abril / 2021

SITUACIÓ TRANSITÒRIA EN EL CONSELL CONSULTIU

El 28 d’abril de 2021 el Ple del Consell Consultiu va acordar:

Primer. Declarar vigent la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears, de 17 de desembre de 2020, amb les particularitats que s’indiquen a continuació:

a) Mentre no estigui operatiu el registre electrònic del Consell Consultiu (i totes les eines telemàtiques que hi tenen connexió), s’ha d’usar amb caràcter provisional el registre actual (en format paper).

En conseqüència, el personal de la Secretaria del Consell Consultiu ha de registrar de sortida en el format actual i ha de remetre a les administracions consultants els escrits i els dictàmens en format paper.

Així mateix, provisionalment, el personal de la Secretaria d’aquesta institució ha de registrar d’entrada en el format actual i ha d'admetre els sistemes de registre establerts en els apartats 3.2 (sistema mixt) i 3.3 (sistema en paper) de la Guia.

b) Pel que fa a les consultes urgents, es manté la Guia, tot i que fins que no estigui operatiu el registre electrònic no és viable el sistema electrònic i se n’ha d’utilitzar un dels anteriorment esmentats (mixt o en paper).

En les consultes urgents amb l’expedient electrònic en l’Administració d’origen de la consulta, es poden emprar sistemes de correu electrònic o de posada a disposició de l’expedient que compleixin les regles determinades en l’article 63 del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, aprovat pel Reial decret 203/2021, de 30 de març.

Segon. Tan aviat com finalitzin els processos d’implantació de la seu electrònica i del registre electrònic del Consell Consultiu, comunicar aquesta circumstància a totes les administracions consultants, perquè es pugui utilitzar adequadament el sistema de presentació digital o electrònica.

Tercer. Difondre aquest Acord en el web del Consell Consultiu.DICTAMEN DESTACAT

divendres, 26 / març / 2021

Dictamen núm. 21/2021, relatiu al recurs d’inconstitucionalitat de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.

Aquest dictamen es pot consultar en la pàgina de doctrina del web.DICTÀMENS DESTACATS

dimarts, 23 / març / 2021

INCIDÈNCIA DE LA COVID-19 EN LA RESOLUCIÓ DE CONTRACTES

Dictamen núm. 7/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d’explotació d’instal·lacions temporals de litoral del terme municipal d’Andratx per a les temporades 2019 a 2021 (lots 1 i 2).

Dictamen núm. 8/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’IBAVI per a l’execució d’un edifici de 18 habitatges de protecció pública, locals i aparcaments als carrers de Borja Moll i de Roca i Vinent de Maó.

Dictamen núm. 14/2021, relatiu al procediment de resolució de la pròrroga del contracte de serveis per a la construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, manteniment i serveis complementaris dels estands de l’Agència de Turisme de les Illes Balears per a la participació a fires turístiques estratègiques nacionals i internacionals per a l’any 2020.

Dictamen núm. 19/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a l’execució d’un edifici de 40 habitatges tutelats, centre de dia i aparcaments al carrer de Borja Moll de Maó.

Aquests dictàmens es poden consultar complets en la pàgina de doctrina del web.Relació de dictàmens publicats de l'any 2021

dilluns, 29 / març / 2021

Dictàmens de l'any 2021 que ja es poden consultar en el web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en la pàgina de doctrina.

Dictamen núm. 1/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació laboral de dos peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de […].

Dictamen núm. 2/2021, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord de la Junta de Govern del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca de 6 de maig de 2015 pel qual es resol el procediment de restabliment de la legalitat urbanística núm. 13/08/06–PDU-2013-41.

Dictamen núm. 3/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l'Ajuntament de [...] pels danys i perjudicis derivats del Decret d'Alcaldia de 31 d'agost de 2017, relatiu a les característiques dels vehicles de mobilitat personal inclosos en la descripció de l'article 6 de l'Ordenança municipal de circulació.

Dictamen núm. 4/2021, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 5/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Felanitx pels danys i perjudicis patits per una caiguda a la zona del torrent de Cala Ferrera.

Dictamen núm. 6/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Universitari Son Espases (Servei de Ginecologia).

Dictamen núm. 7/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d’explotació d’instal·lacions temporals de litoral del terme municipal d’Andratx per a les temporades 2019 a 2021 (lots 1 i 2).

Dictamen núm. 8/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’IBAVI per a l’execució d’un edifici de 18 habitatges de protecció pública, locals i aparcaments als carrers de Borja Moll i de Roca i Vinent de Maó.

Dictamen núm. 9/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística atorgada per l'Ajuntament de Bunyola a Promocions Es Castellet 2007 SL.

Dictamen núm. 10/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada contra el Consell Insular de Formentera pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 11/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats amb motiu de l'arrendament d'un immoble a l’IMAS.

Dictamen núm. 12/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu de l’atenció sanitària que es prestà a l’Assistència Primària i a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 13/2021, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Dictamen núm. 14/2021, relatiu al procediment de resolució de la pròrroga del contracte de serveis per a la construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, manteniment i serveis complementaris dels estands de l’Agència de Turisme de les Illes Balears per a la participació a fires turístiques estratègiques nacionals i internacionals per a l’any 2020.

Dictamen núm. 15/2021, relatiu al procediment de resolució de la concessió demanial d’explotació del quiosc bar situat al passeig de Joan Carles I del terme municipal d’Eivissa.

Dictamen núm. 16/2021, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat contra un decret d'alcaldia de l’Ajuntament de Selva pel qual s'acorda l'inici d'un expedient sancionador per una presumpta infracció urbanística i contra els actes que d'aquell dimanin.

Dictamen núm. 17/2021, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 18/2021, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 19/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a l’execució d’un edifici de 40 habitatges tutelats, centre de dia i aparcaments al carrer de Borja Moll de Maó.

Dictamen núm. 20/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 21/2021, relatiu al recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2021.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD