Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

Guia per formular consultes i trametre expedients

dimecres, 3 / febrer / 2021

El Ple del Consell Consultiu aprovà, el 17 de desembre de 2020, la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears, i acordà que es divulgaria i es publicaria íntegrament en aquest lloc web, a fi que les entitats legitimades per sol·licitar els dictàmens d’aquest òrgan la coneguin i la puguin emprar quan sigui necessari. S'ha concebut com un document dinàmic, que s'actualitzarà o es canviarà a mesura que les circumstàncies ho aconsellin.

L’Acord del Ple i la Guia es poden consultar en la pàgina de "funcionament" i en els enllaços següents:

Acord del Ple del Consell Consultiu de 17 de desembre de 2020 pel qual s’aprova la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears

Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears
     Annex 1. Testimoni de l’expedient
     Annex 2. Fitxa de la consulta
     Annex 3. Índex de l’expedient

Guia pràcticaRelació de dictàmens publicats de l'any 2020

dimarts, 9 / febrer / 2021

Dictàmens de l'any 2020 que ja es poden consultar en el web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en la pàgina de doctrina.

Dictamen núm. 1/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les actes d’ocupació prèvies i dels actes administratius que se’n deriven (tals com les actes d’ocupació, dipòsit previ i pagament), corresponents a l’expropiació forçosa d’una part dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres del projecte del nou accés a l’aeroport d’Eivissa.

Dictamen núm. 2/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 3/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada a conseqüència de la caiguda d’una vianant en el carrer de Pascual Ribot de Palma.

Dictamen núm. 4/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Can Misses i a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 5/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 6/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda.

Dictamen núm. 7/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’explotació d’una sala de jocs a Pollença.

Dictamen núm. 8/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del servei de traducció automàtica de continguts per als usuaris i la web corporativa del Govern de les Illes Balears.

Dictamen núm. 9/2020, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu del servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista.

Dictamen núm. 10/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada, davant l’Ajuntament de Sóller, pel funcionament anormal de la dita Administració municipal en relació amb la suspensió de l'execució d'obres.

Dictamen núm. 11/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada en Atenció Primària.

Dictamen núm. 12/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 13/2020, relatiu a la resolució del contracte del servei de transport sanitari aeri adjudicat pel Servei de Salut.

Dictamen núm. 14/2020, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular de Mallorca sobre l’abonament de los despeses judicials, especialment en els processos penals, dels membres de la corporació, els alts càrrecs i els empleats públics del Consell Insular de Mallorca.

Dictamen núm. 15/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Formentera arran d’un accident de trànsit en motocicleta.

Dictamen núm. 16/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per una caiguda en bicicleta en la via pública.

Dictamen núm. 17/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’entitat Ports de les Illes Balears per una caiguda d’una turista en el Port de Valldemossa.

Dictamen núm. 18/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Palma pels danys soferts a causa d’una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 19/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora A.

Dictamen núm. 20/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular de subministrament de productes de farmàcia, sanitaris i materials auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 21/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Dictamen núm. 22/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Dictamen núm. 23/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència urbanística núm. X/2008 atorgada per l’Ajuntament de Bunyola.

Dictamen núm. 24/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’una llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Dictamen núm. 25/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys soferts durant unes festes patronals.

Dictamen núm. 26/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca pels danys i perjudicis soferts a conseqüència d’assetjament escolar.

Dictamen núm. 27/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Llucmajor pels danys i perjudicis derivats d’un accident de motocicleta en una via pública d’aquest municipi.

Dictamen núm. 28/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària formulada per l’assistència prestada durant el part a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Dictamen núm. 29/2020, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Dictamen núm. 30/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2019 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a la bossa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2019-2020, pel que fa a l’admissió d’una aspirant (RO X/2019).

Dictamen núm. 31/2020, relatiu a la revisió d’ofici del Decret 2017/586, de 12 de desembre, de la presidenta del Consell Insular de Menorca, que informa favorablement sobre l’acolliment a l’exempció dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i ocupació prevists en la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Dictamen núm. 32/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 33/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 34/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència rebuda a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 35/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Dictamen núm. 36/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 37/2020, relatiu a la revisió d'ofici de l'acte del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears de 2 d'octubre de 2018 d'adjudicació d'un contracte de serveis d'assistència en matèria fiscal i laboral a l'empresa Barci SL.

Dictamen núm. 38/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució de la Consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es reconeix el nivell I de la carrera professional horitzontal a una funcionària de carrera.

Dictamen núm. 39/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu presumpte de l’Ajuntament […] pel qual es reconeix la compatibilitat per a una activitat privada en favor d’un funcionari de carrera.

Dictamen núm. 40/2020, relatiu a un recurs extraordinari de revisió contra un acord d’una junta de govern local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 41/2020, relatiu a un recurs extraordinari de revisió contra un acord d’una junta de govern local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 42/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 43/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Son Espases.

Dictamen núm. 44/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Calvià per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 45/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 46/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 47/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 48/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del subministrament d’electricitat del Sector Ponent (Hospital Son Espases) pel període corresponent a gener de 2019.

Dictamen núm. 49/2020, relatiu al Projecte de decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

Dictamen núm. 50/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de las mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i les zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 51/2020, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es crea i es regula l’agrupació racial de la vaca de la reina i el llibre genealògic corresponent, i s’actualitza l’annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los.

Dictamen núm. 52/2020, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell Insular de Menorca en relació amb l’afectació a Menorca del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

Dictamen núm. 53/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda d’un cavall.

Dictamen núm. 54/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis patits per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 55/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada pel Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 i l’Hospital Mateu Orfila.

Dictamen núm. 56/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 57/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial arran de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 58/2020, relatiu a l’acord de transacció entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB), en relació amb el fraccionament i l’ajornament del deute de la PIMEB derivat de diferents expedients de reintegrament de subvencions tramitats pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Dictamen núm. 59/2020, relatiu a la modificació del contracte de servei per la prestació del tractament de diàlisi peritoneal ambulatòria a les Illes Balears (lot 1 del contracte SSCC PA 383/16).

Dictamen núm. 60/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut per una infermera de l’Hospital Mateu Orfila arran de l’agressió que va patir a la Unitat de Salut Mental d’aquest Hospital.

Dictamen núm. 61/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears a causa d’una caiguda en el lloc de treball en un centre de salut.

Dictamen núm. 62/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 63/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Son Espases.

Dictamen núm. 64/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament d’Eivissa pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda accidental al Baluard de Sant Jordi d’aquest municipi.

Dictamen núm. 65/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s’inclouen les varietats Esperó de Gall, N., Callet Negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Dictamen núm. 66/2020, relatiu al Projecte de reglament pel qual s’estableix el règim jurídic dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat a Mallorca.

Dictamen núm. 67/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany d’atorgament d’un permís d’instal·lació i d’obres per a l’activitat permanent major d’alberg juvenil.

Dictamen núm. 68/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de concessió de l’ajut per fills menors de 18 anys a un funcionari docent.

Dictamen núm. 69/2020, relatiu a la revisió d’ofici del Decret 2018006330, de 17 d’octubre de 2018, dictat pel regidor d’Urbanisme de Llucmajor, per delegació del batle, sobre la devolució d’ingressos per l’ICIO.

Dictamen núm. 70/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de concessió de l’ajuda per fills menors de 18 anys a una funcionària docent.

Dictamen núm. 71/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Aceite de Ibiza / Oli d’Eivissa i se’n regula el Consell Regulador.

Dictamen núm. 72/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’una llicència per a modificacions en el transcurs de les obres de reforma d’un hotel rural de les llicències inicials.

Dictamen núm. 73/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 74/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Unibail Rodamco Palma SLU en relació amb la denegació improcedent de l’autorització autonòmica de gran establiment comercial.

Dictamen núm. 75/2020, relatiu al Projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca.

Dictamen núm. 76/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca – Pimentón de Mallorca i se’n regula el Consell Regulador.

Dictamen núm. 77/2020, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 78/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’un contracte administratiu amb una comunitat de béns perquè no tenia personalitat jurídica ni capacitat de contractar.

Dictamen núm. 79/2020, relatiu al procediment d’interpretació del contracte de millora de la fluïdesa i la seguretat de la carretera C-733 i de la variant al nucli urbà de Jesús.

Dictamen núm. 80/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Son Espases.

Dictamen núm. 81/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial arran de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 82/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 83/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Felanitx per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 84/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de l’assistència sanitària que es prestà a l'Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 85/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per la prestació del servei de socorrisme a les platges de Can Pere Antoni, la Ciutat Jardí, Cala Estància i la Platja de Palma per un període de quatre mesos.

Dictamen núm. 86/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B.

Dictamen núm. 87/2020, relatiu a la revisió d’ofici de les resolucions de la directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 25 de setembre de 2018 de concessió de permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de menors afectats per malaltia greu.

Dictamen núm. 88/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament de Santa Margalida a l’Hotel Marbella GMBH&CO.KG.

Dictamen núm. 89/2020, relatiu a la responsabilitat patrimonial sol·licitada a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 90/2020, relatiu a les reclamacions per responsabilitat patrimonial presentades per tres funcionaris interins del Servei de Salut de les Illes Balears, cessats i posteriorment readmesos arran d’executar un pla d’ordenació de recursos humans en part anul·lat.

Dictamen núm. 91/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Manacor pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda a la via pública.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD