Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícies

Presentació de la memòria d'activitats de l'any 2019 del Consell Consultiu de les Illes Balears

dijous, 26 / novembre / 2020

El dimecres 2 de desembre es durà a terme la presentació de la memòria d’activitats de l’any 2019, que tindrà lloc a les 10.00 hores, a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears. Hi assistiran membres del Govern, del Parlament i del Consell Consultiu, així com altres personalitats de la comunitat autònoma. Una vegada finalitzada la presentació, la memòria es podrà consultar en aquest lloc web.Relació de dictàmens publicats de l'any 2020

dimarts, 24 / novembre / 2020

Dictàmens de l'any 2020 que ja es poden consultar en el web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en la pàgina de doctrina.

Dictamen núm. 1/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les actes d’ocupació prèvies i dels actes administratius que se’n deriven (tals com les actes d’ocupació, dipòsit previ i pagament), corresponents a l’expropiació forçosa d’una part dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres del projecte del nou accés a l’aeroport d’Eivissa.

Dictamen núm. 2/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 3/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada a conseqüència de la caiguda d’una vianant en el carrer de Pascual Ribot de Palma.

Dictamen núm. 4/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Can Misses i a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 5/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 6/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda.

Dictamen núm. 7/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’explotació d’una sala de jocs a Pollença.

Dictamen núm. 8/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del servei de traducció automàtica de continguts per als usuaris i la web corporativa del Govern de les Illes Balears.

Dictamen núm. 9/2020, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu del servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista.

Dictamen núm. 10/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada, davant l’Ajuntament de Sóller, pel funcionament anormal de la dita Administració municipal en relació amb la suspensió de l'execució d'obres.

Dictamen núm. 11/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada en Atenció Primària.

Dictamen núm. 12/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 13/2020, relatiu a la resolució del contracte del servei de transport sanitari aeri adjudicat pel Servei de Salut.

Dictamen núm. 14/2020, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular de Mallorca sobre l’abonament de los despeses judicials, especialment en els processos penals, dels membres de la corporació, els alts càrrecs i els empleats públics del Consell Insular de Mallorca.

Dictamen núm. 15/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Formentera arran d’un accident de trànsit en motocicleta.

Dictamen núm. 16/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per una caiguda en bicicleta en la via pública.

Dictamen núm. 17/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’entitat Ports de les Illes Balears per una caiguda d’una turista en el Port de Valldemossa.

Dictamen núm. 18/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Palma pels danys soferts a causa d’una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 19/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora A.

Dictamen núm. 20/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular de subministrament de productes de farmàcia, sanitaris i materials auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 21/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Dictamen núm. 22/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Dictamen núm. 23/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència urbanística núm. X/2008 atorgada a J per l’Ajuntament de Bunyola.

Dictamen núm. 24/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’una llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Dictamen núm. 25/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys soferts durant unes festes patronals.

Dictamen núm. 26/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca pels danys i perjudicis soferts a conseqüència d’assetjament escolar.

Dictamen núm. 27/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Llucmajor pels danys i perjudicis derivats d’un accident de motocicleta en una via pública d’aquest municipi.

Dictamen núm. 28/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària formulada per l’assistència prestada durant el part a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Dictamen núm. 29/2020, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Dictamen núm. 30/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2019 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a la bossa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2019-2020, pel que fa a l’admissió d’una aspirant (RO X/2019).

Dictamen núm. 31/2020, relatiu a la revisió d’ofici del Decret 2017/586, de 12 de desembre, de la presidenta del Consell Insular de Menorca, que informa favorablement sobre l’acolliment a l’exempció dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i ocupació prevists en la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Dictamen núm. 32/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 33/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 34/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència rebuda a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 35/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Dictamen núm. 36/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 37/2020, relatiu a la revisió d'ofici de l'acte del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears de 2 d'octubre de 2018 d'adjudicació d'un contracte de serveis d'assistència en matèria fiscal i laboral a l'empresa Barci SL.

Dictamen núm. 38/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució de la Consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es reconeix el nivell I de la carrera professional horitzontal a una funcionària de carrera.

Dictamen núm. 39/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu presumpte de l’Ajuntament […] pel qual es reconeix la compatibilitat per a una activitat privada en favor d’un funcionari de carrera.

Dictamen núm. 40/2020, relatiu a un recurs extraordinari de revisió contra un acord de la Junta de Govern Local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 41/2020, relatiu al recurs extraordinari de revisió contra un acord de la Junta de Govern Local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 42/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 43/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Son Espases.

Dictamen núm. 44/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Calvià per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 45/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 46/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 47/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 48/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del subministrament d’electricitat del Sector Ponent (Hospital Son Espases) pel període corresponent a gener de 2019.

Dictamen núm. 49/2020, relatiu al Projecte de decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

Dictamen núm. 50/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de las mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i les zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 51/2020, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es crea i es regula l’agrupació racial de la vaca de la reina i el llibre genealògic corresponent, i s’actualitza l’annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los.

Dictamen núm. 52/2020, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell Insular de Menorca en relació amb l’afectació a Menorca del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

Dictamen núm. 53/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda d’un cavall.

Dictamen núm. 54/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis patits per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 55/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada pel Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 i l’Hospital Mateu Orfila.

Dictamen núm. 56/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD