Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

DICTÀMENS DE L’ANY 2019 DISPONIBLES PER A CONSULTA

dilluns, 11 / març / 2019

En aquest apartat es mostren per ordre d’incorporació a la base de dades els dictàmens de l'any 2019 que ja es poden consultar al web.

La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en l'apartat «Doctrina» d'aquest lloc web. En alguns casos, per raons pressupostàries, només hi ha disponible una versió en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears.

Relació de dictàmens aprovats l'any 2019 i disponibles al web— Dictamen núm. 1/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable als títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i la inscripció d'aquests títols en el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 2/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 3/2019, relatiu al projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 per la qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 6/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la senyora A. M. M. davant el Servei de Salut de les Illes Balears, per l’assistència sanitària que li prestaren a l‘Hospital Mateu Orfila.

— Dictamen núm. 11/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 12/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 14/2019, relatiu al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears.

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD