Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

Projectes i proposicions normatius sobre els quals el Consell Consultiu de les Illes Balears ha emès dictamen l’any 2018

divendres, 25 / gener / 2019

— Dictamen núm. 1/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de l'Observatori per a la Igualtat.

— Dictamen núm. 2/2018, relatiu al Projecte de decret d’organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 11/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula a les Illes Balears l’ús de determinats subproductes animals no destinats al consum humà per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari.

— Dictamen núm. 12/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2012 per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 13/2018, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Educació i Universitat per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana.

— Dictamen núm. 18/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 20/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 21/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el model d’estudi econòmic per a la determinació i actualització de les tarifes de caràcter urbà i interurbà del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicle de turisme, i s’estableixen les condicions d’aplicació de les tarifes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 22/2018, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Presidència de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Direcció General de Transparència i Bon Govern.

— Dictamen núm. 25/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 27/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’annex de l'Ordre de 25 de maig de 2009 de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca.

— Dictamen núm. 33/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals per a la pesca del coral vermell a les aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix l’ordenació.

— Dictamen núm. 34/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 36/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei de consultes populars i processos participatius.

— Dictamen núm. 38/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim especial de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 40/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 41/2018, relatiu al Projecte de decret del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 42/2018, relatiu al Projecte d’ordre de creació de fitxers de dades de caràcter personal anomenat Registre públic de persones formadores per a la impartició d’accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, gestionat pel SOIB.

— Dictamen núm. 49/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

— Dictamen núm. 50/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 51/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les funcions, la composició, l’organització i el règim de funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere.

— Dictamen núm. 54/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col•laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven.

— Dictamen núm. 55/2018, relatiu al reglament del Sistema Insular de Biblioteques Públiques de Mallorca.

— Dictamen núm. 64/2018, relatiu al Projecte de decret sobre la conservació de la Posidonia oceánica a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 70/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la notificació i la comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears i s'estableixen els supòsits de recepció obligatòria per mitjans electrònics.

— Dictamen núm. 71/2018, relatiu al Projecte de decret d'instal•lació i ús d'equipaments de jocs inflables a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 79/2018, relatiu al Projecte de decret de garantia dels terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 80/2018, relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 81/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifica el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 87/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 88/2018, relatiu al Projecte de modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.

— Dictamen núm. 98/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears per als anys 2018-2021.

— Dictamen núm. 99/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès, i dels graus superiors corresponents als títols de Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Fotografia, Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Il•lustració i Tècnic Superior d’arts plàstiques i disseny en Còmic, tots ells pertanyents a la família professional artística de Comunicació gràfica i audiovisual i se regula l’avaluació i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny.

— Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 106/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa- Tagomago i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques.

— Dictamen núm. 116/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 16/2016, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regula les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 117/2018, relatiu al projecte de decret pel qual es regulen els preus públics per l’ús del serveis i de les instal•lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya.

— Dictamen núm. 118/2018, relatiu al Projecte de decret de creació del Comitè d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial dels hospitals públics o privats de les àrees de Salut de Menorca, Eivissa i Formentera, i d’Atenció Primària de Mallorca.

— Dictamen núm. 119/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Calop Blanc, B. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

— Dictamen núm. 128/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i els dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 129/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Dictamen núm. 130/2018, relatiu al Projecte de decret per regular el Sistema de Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears (SLSEPIB).Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD