Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

RELACIÓ DE DICTÀMENS DE L'ANY 2021

dijous, 10 / febrer / 2022

Dictamen núm. 1/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació laboral de dos peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de […].

Dictamen núm. 2/2021, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord de la Junta de Govern del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca de 6 de maig de 2015 pel qual es resol un procediment de restabliment de la legalitat urbanística.

Dictamen núm. 3/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l'Ajuntament de [...] pels danys i perjudicis derivats del Decret d'Alcaldia de 31 d'agost de 2017, relatiu a les característiques dels vehicles de mobilitat personal inclosos en la descripció de l'article 6 de l'Ordenança municipal de circulació.

Dictamen núm. 4/2021, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 5/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Felanitx pels danys i perjudicis patits arran d’una caiguda a la zona del torrent de Cala Ferrera.

Dictamen núm. 6/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Universitari Son Espases (Servei de Ginecologia).

Dictamen núm. 7/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d’explotació d’instal·lacions temporals de litoral del terme municipal d’Andratx per a les temporades de 2019 a 2021 (lots 1 i 2).

Dictamen núm. 8/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’IBAVI per a l’execució d’un edifici de 18 habitatges de protecció pública, locals i aparcaments als carrers de Borja Moll i de Roca i Vinent de Maó.

Dictamen núm. 9/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística atorgada per l'Ajuntament de Bunyola a Promocions Es Castellet 2007 SL.

Dictamen núm. 10/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada contra el Consell Insular de Formentera pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 11/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats amb motiu de l'arrendament d'un immoble a l’IMAS.

Dictamen núm. 12/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu de l’atenció sanitària que es prestà a l’Assistència Primària i a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 13/2021, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Dictamen núm. 14/2021, relatiu al procediment de resolució de la pròrroga del contracte de serveis per a la construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, manteniment i serveis complementaris dels estands de l’Agència de Turisme de les Illes Balears per a la participació a fires turístiques estratègiques nacionals i internacionals per a l’any 2020.

Dictamen núm. 15/2021, relatiu al procediment de resolució de la concessió demanial d’explotació del quiosc bar situat al passeig de Joan Carles I d’Eivissa.

Dictamen núm. 16/2021, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat contra un decret d'alcaldia de l’Ajuntament de Selva pel qual s'acorda l'inici d'un expedient sancionador per una presumpta infracció urbanística i contra els actes que en dimanin.

Dictamen núm. 17/2021, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions en els centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 18/2021, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions en els centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 19/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a l’execució d’un edifici de 40 habitatges tutelats, centre de dia i aparcaments al carrer de Borja Moll de Maó.

Dictamen núm. 20/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 21/2021, relatiu al recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2021.

Dictamen núm. 22/2021, relatiu al Projecte de decret regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni.

Dictamen núm. 23/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula la Comissió de Seguiment del Protocol marc interdisciplinari de maltractament infantil de les Illes Balears.

Dictamen núm. 24/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma pels danys soferts per un ciclista en una caiguda a causa del mal estat de la calçada.

Dictamen núm. 25/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per un retard de diagnòstic i de tractament i per l’assistència sanitària rebuda.

Dictamen núm. 26/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada.

Dictamen núm. 27/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada contra el Consell Insular d’Eivissa per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 28/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre d'entitats i els serveis d'orientació professional i els serveis complementaris, i els procediments d’acreditació de serveis i habilitació d’entitats.

Dictamen núm. 29/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s'estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears.

Dictamen núm. 30/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant l'Ajuntament de Marratxí pels danys soferts en un mur de tancament que confronta amb un aparcament municipal.

Dictamen núm. 31/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) pels danys i perjudicis presumptament provocats per l’abocament d’aigües fecals al port d’Eivissa a causa del trencament d’una canonada d’impulsió de les aigües.

Dictamen núm. 32/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa) pels danys soferts en un accident de motocicleta pel mal estat de la calçada.

Dictamen núm. 33/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu (Eivissa) pels danys i perjudicis patits arran d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 34/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Dictamen núm. 35/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Consell Insular de Mallorca pels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de les actuacions seguides davant un jutjat d'instrucció de Palma en relació amb un contracte administratiu.

Dictamen núm. 36/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada.

Dictamen núm. 37/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears.

Dictamen núm. 38/2021, relatiu a l'acord de transacció entre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Confederació de la Petita i mitjana empresa de Balears (PIMEB), en relació amb el fraccionament i l'ajornament del deute de la PIMEB derivat de diferents expedients de reintegrament de subvencions tramitats pel SOIB.

Dictamen núm. 39/2021, relatiu a l'acord transaccional entre la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i l'entitat mercantil Melchor Mascaró SA.

Dictamen núm. 40/2021, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat contra el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca.

Dictamen núm. 41/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada pels danys ocasionats per impedir la utilització de la terrassa del restaurant S’Amarador, en el Port de Ciutadella.

Dictamen núm. 42/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l'assistència sanitària prestada al marit i pare dels reclamants a l'Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 43/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 44/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 45/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany pels danys soferts a causa d’una caiguda pel mal estat de la calçada.

Dictamen núm. 46/2021, relatiu al Projecte de decret del Registre Electrònic General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 47/2021, relatiu al procediment de revisió d’ofici del Decret de Batlia de l'Ajuntament de Palma núm. 201825250, de 13 de desembre, pel qual s'acorda la renovació i l’adquisició de nous aparells expenedors amb càrrec al pressupost del contracte del servei de control i manteniment de l'aparcament regulat en la via pública (ORA).

Dictamen núm. 48/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Mobilitat i Habitatge) per l'ocupació de dos locals per a oficines públiques, situats en el passeig des Born, 17, de Palma, durant mesos.

Dictamen núm. 49/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada contra l'Administració de la Comunitat Autònoma pel senyor A, en nom propi i en representació de la senyora B i el senyor C, per la defunció del senyor D a les inundacions del 9 d'octubre de 2018.

Dictamen núm. 50/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant l’Administració autonòmica arran de la caiguda d’una empleada en el seu lloc de treball (hostatgeria de la Casa del Mar, de la Conselleria d’Afers Socials i Esports).

Dictamen núm. 51/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per un retard en el diagnòstic prenatal.

Dictamen núm. 52/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per la mort del pare dels reclamants en una residència geriàtrica assistida d'un ajuntament.

Dictamen núm. 53/2021, relatiu a l’Avantprojecte de llei de consells insulars.

Dictamen núm. 54/2021, relatiu al procediment de revisió d'ofici de les llicències d'obres atorgades per l'Ajuntament de Puigpunyent el 8 d'abril de 2009, el 22 de juliol de 2013 i el 23 de juny de 2016 […].

Dictamen núm. 55/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis produïts per l'article 7 del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets de les persones consumidores i usuàries davant l'activitat de venda al públic al detall de gasolines i gasoils d'automoció en el territori de les Illes Balears.

Dictamen núm. 56/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis produïts per l'article 7 del Decret 31/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els drets de les persones consumidores i usuàries davant l'activitat de venda al públic al detall de gasolines i gasoils d'automoció en el territori de les Illes Balears.

Dictamen núm. 57/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital de Son Llàtzer.

Dictamen núm. 58/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència rebuda a l’Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 59/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 60/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l'atenció sanitària prestada a l'Hospital Mateu Orfila.

Dictamen núm. 61/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 62/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l'atenció sanitària prestada a l'Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 63/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per un retard en el diagnòstic prenatal a l'Hospital General Mateu Orfila (Maó).

Dictamen núm. 64/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant del Servei de Salut de les Illes Balears per un presumpte error de diagnòstic.

Dictamen núm. 65/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència rebuda a l’Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 66/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials i s’estableixen l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Dictamen núm. 67/2021, relatiu al Projecte de decret regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni.

Dictamen núm. 68/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l'àmbit de les Illes Balears.

Dictamen núm. 69/2021, relatiu al procediment de resolució anticipada del contracte per a l’execució de les obres d’ampliació de la zona de metges de guàrdia i la reforma parcial d’hospitalització H1C per construir una zona de gabinets, consultes i hospital de dia d’oncologia a l’Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 70/2021, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de la contractació d’un arquitecte per l’Ajuntament de [...].

Dictamen núm. 71/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant l'Ajuntament de Marratxí pels danys soferts en un mur de tancament que confronta amb un aparcament municipal.

Dictamen núm. 72/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears (Hospital Universitari Son Espases) pel dany col·lateral d'una cirurgia.

Dictamen núm. 73/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l'atenció sanitària prestada a l'Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 74/2021, relatiu al Projecte de decret del Reglament del joc del bingo de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 75/2021, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular de Menorca pel qual s'estableixen els criteris d'autorització dels centres d'atenció infantil per a nens de 0 a 3 anys.

Dictamen núm. 76/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística atorgada per l'Ajuntament de Bunyola a Promocions Es Castellet 2007 SL.

Dictamen núm. 77/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l‘Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 78/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital de Son Llàtzer.

Dictamen núm. 79/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’atenció d’infermeria rebuda en un centre de salut.

Dictamen núm. 80/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada durant un part a l’Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 81/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Sóller pels danys i perjudicis patits arran d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 82/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament d’Eivissa per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 83/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Espases (Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia).

Dictamen núm. 84/2021, relatiu al Projecte de decret del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de caràcter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19.

Dictamen núm. 85/2021, relatiu al Projecte de decret que regula el règim de control intern que ha d'exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 86/2021, relatiu al Projecte de reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca.

Dictamen núm. 87/2021, relatiu a la revisió d’ofici del contracte (despesa menor) de reparació del sistema audiovisual del saló d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca per manca de personalitat jurídica i de capacitat d’obrar d’una comunitat de béns.

Dictamen núm. 88/2021, relatiu a la revisió d'ofici de l'Ajuntament de Capdepera de les puntuacions atorgades en la fase de pràctiques del procés especial unificat per cobrir places de la categoria de policia local a un funcionari en pràctiques d'aquesta corporació.

Dictamen núm. 89/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Joan March.

Dictamen núm. 90/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial per l'assistència sanitària prestada a la reclamant pel Servei d'Urgències i el de Traumatologia de l'Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 91/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A i, posteriorment, continuada pels senyors B i C, per l’assistència sanitària prestada per l‘Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 92/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 93/2021, relatiu al Projecte de decret que regula el règim disciplinari del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 94/2021, relatiu a una resolució de contracte administratiu de subministrament per incompliment del contractista.

Dictamen núm. 95/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d'explotació d'instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d'Eivissa per a les temporades de 2018 a 2021 (lot 1).

Dictamen núm. 96/2021, relatiu a la revisió d’ofici del certificat municipal de finalització d'obres (llicència d'ocupació o de primera utilització) d'un habitatge unifamiliar aïllat, atorgat el 28 de març de 2003.

Dictamen núm. 97/2021, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora del SOIB de 15 de desembre de 2020 per la qual s’inscriu el senyor A en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears.

Dictamen núm. 98/2021, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular de Menorca sobre la tramitació ambiental de gran establiment comercial i les atribucions dels ajuntaments, el Consell Insular i la Direcció General de Comerç.

Dictamen núm. 99/2021, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular de Menorca pel qual es determinen els requisits de les llicències de taxi de fins a set places.

Dictamen núm. 100/2021, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica l’annex 1 del Decret 2/2021, de 25 de gener, pel qual s’aprova el Plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca – Pimentón de Mallorca i se’n regula el Consell Regulador.

Dictamen núm. 101/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d'explotació d'instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d'Eivissa per a les temporades de 2018 a 2021 (lot 13).

Dictamen núm. 102/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d'explotació d'instal·lacions temporals a les platges del terme municipal d'Eivissa per a les temporades de 2018 a 2021 (lot 7).

Dictamen núm. 103/2021, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Puigpunyent per a la qualificació d’un parc verd i la reordenació d’espais lliures.

Dictamen núm. 104/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Sant Joan de Déu (Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica).

Dictamen núm. 105/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 106/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda d’una assistent a un curs de formació impartit a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 107/2021, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial davant l'Ajuntament de Bunyola per l’anul·lació d'una llicència urbanística.

Dictamen núm. 108/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l'atenció sanitària prestada a l'Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 109/2021, relatiu a la resolució d’un contracte administratiu de subministrament, adjudicat per l'Ajuntament de Palma, per incompliment culpable del contractista.

Dictamen núm. 110/2021, relatiu a la interpretació de la fórmula de revisió de les tarifes establertes en el contracte per a la transferència i el tractament de residus de construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca.

Dictamen núm. 111/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució d'1 d'octubre de 2020 de nomenament de personal funcionari interí i d’adjudicació d’un lloc de treball.

Dictamen núm. 112/2021, relatiu al procediment de revisió d’ofici instat per l’entitat Sunway SL sobre la llicència urbanística núm. 94/2007 atorgada pel Consell Insular de Formentera a Morsanix SL.

Dictamen núm. 113/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada davant l’Ajuntament de Palma pels danys ocasionats en el decurs de l’execució del contracte de serveis d’ajuda a domicili per un període determinat (equilibri financer).

Dictamen núm. 114/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de Ports de les Illes Balears formulada per Liberty Seguros, Companyia d'Assegurances i Reassegurances SA, pels danys soferts a l'embarcació A en el port de Portocolom (Felanitx).

Dictamen núm. 115/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l'entitat [...] davant l'Ajuntament d'Eivissa per una mesura cautelar de suspensió d'activitats del bar A.

Dictamen núm. 116/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Maó (Menorca) pels danys i perjudicis patits arran d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 117/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Maó (Menorca) pels danys soferts a causa d’una caiguda a la via pública.

Aquests dictàmens es poden consultar en la pàgina Doctrina del web.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD