Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

NOTA INFORMATIVA DAVANT L’ENTRADA EN VIGOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

dijous, 29 / abril / 2021

SITUACIÓ TRANSITÒRIA EN EL CONSELL CONSULTIU

El 28 d’abril de 2021 el Ple del Consell Consultiu va acordar:

Primer. Declarar vigent la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears, de 17 de desembre de 2020, amb les particularitats que s’indiquen a continuació:

a) Mentre no estigui operatiu el registre electrònic del Consell Consultiu (i totes les eines telemàtiques que hi tenen connexió), s’ha d’usar amb caràcter provisional el registre actual (en format paper).

En conseqüència, el personal de la Secretaria del Consell Consultiu ha de registrar de sortida en el format actual i ha de remetre a les administracions consultants els escrits i els dictàmens en format paper.

Així mateix, provisionalment, el personal de la Secretaria d’aquesta institució ha de registrar d’entrada en el format actual i ha d'admetre els sistemes de registre establerts en els apartats 3.2 (sistema mixt) i 3.3 (sistema en paper) de la Guia.

b) Pel que fa a les consultes urgents, es manté la Guia, tot i que fins que no estigui operatiu el registre electrònic no és viable el sistema electrònic i se n’ha d’utilitzar un dels anteriorment esmentats (mixt o en paper).

En les consultes urgents amb l’expedient electrònic en l’Administració d’origen de la consulta, es poden emprar sistemes de correu electrònic o de posada a disposició de l’expedient que compleixin les regles determinades en l’article 63 del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, aprovat pel Reial decret 203/2021, de 30 de març.

Segon. Tan aviat com finalitzin els processos d’implantació de la seu electrònica i del registre electrònic del Consell Consultiu, comunicar aquesta circumstància a totes les administracions consultants, perquè es pugui utilitzar adequadament el sistema de presentació digital o electrònica.

Tercer. Difondre aquest Acord en el web del Consell Consultiu.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD