Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

Relació de dictàmens publicats de l'any 2021

dilluns, 29 / març / 2021

Dictàmens de l'any 2021 que ja es poden consultar en el web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en la pàgina de doctrina.

Dictamen núm. 1/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació laboral de dos peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de […].

Dictamen núm. 2/2021, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord de la Junta de Govern del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca de 6 de maig de 2015 pel qual es resol el procediment de restabliment de la legalitat urbanística núm. 13/08/06–PDU-2013-41.

Dictamen núm. 3/2021, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l'Ajuntament de [...] pels danys i perjudicis derivats del Decret d'Alcaldia de 31 d'agost de 2017, relatiu a les característiques dels vehicles de mobilitat personal inclosos en la descripció de l'article 6 de l'Ordenança municipal de circulació.

Dictamen núm. 4/2021, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 15/1997, de 23 de gener, pel qual es crea i es regula la Xarxa de Vigilància Epidemiològica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 5/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Felanitx pels danys i perjudicis patits per una caiguda a la zona del torrent de Cala Ferrera.

Dictamen núm. 6/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Universitari Son Espases (Servei de Ginecologia).

Dictamen núm. 7/2021, relatiu a la resolució contractual de la concessió del servei d’explotació d’instal·lacions temporals de litoral del terme municipal d’Andratx per a les temporades 2019 a 2021 (lots 1 i 2).

Dictamen núm. 8/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’IBAVI per a l’execució d’un edifici de 18 habitatges de protecció pública, locals i aparcaments als carrers de Borja Moll i de Roca i Vinent de Maó.

Dictamen núm. 9/2021, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística atorgada per l'Ajuntament de Bunyola a Promocions Es Castellet 2007 SL.

Dictamen núm. 10/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada contra el Consell Insular de Formentera pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 11/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats amb motiu de l'arrendament d'un immoble a l’IMAS.

Dictamen núm. 12/2021, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears amb motiu de l’atenció sanitària que es prestà a l’Assistència Primària i a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 13/2021, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Dictamen núm. 14/2021, relatiu al procediment de resolució de la pròrroga del contracte de serveis per a la construcció en règim de lloguer, muntatge, desmuntatge, manteniment i serveis complementaris dels estands de l’Agència de Turisme de les Illes Balears per a la participació a fires turístiques estratègiques nacionals i internacionals per a l’any 2020.

Dictamen núm. 15/2021, relatiu al procediment de resolució de la concessió demanial d’explotació del quiosc bar situat al passeig de Joan Carles I del terme municipal d’Eivissa.

Dictamen núm. 16/2021, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat contra un decret d'alcaldia de l’Ajuntament de Selva pel qual s'acorda l'inici d'un expedient sancionador per una presumpta infracció urbanística i contra els actes que d'aquell dimanin.

Dictamen núm. 17/2021, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 18/2021, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 19/2021, relatiu a la resolució del contracte d’obres subscrit per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a l’execució d’un edifici de 40 habitatges tutelats, centre de dia i aparcaments al carrer de Borja Moll de Maó.

Dictamen núm. 20/2021, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l'assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 21/2021, relatiu al recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2021.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD