Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

Relació de dictàmens publicats de l'any 2020

dimarts, 24 / novembre / 2020

Dictàmens de l'any 2020 que ja es poden consultar en el web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en la pàgina de doctrina.

Dictamen núm. 1/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les actes d’ocupació prèvies i dels actes administratius que se’n deriven (tals com les actes d’ocupació, dipòsit previ i pagament), corresponents a l’expropiació forçosa d’una part dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres del projecte del nou accés a l’aeroport d’Eivissa.

Dictamen núm. 2/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 3/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada a conseqüència de la caiguda d’una vianant en el carrer de Pascual Ribot de Palma.

Dictamen núm. 4/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Can Misses i a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 5/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 6/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda.

Dictamen núm. 7/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’explotació d’una sala de jocs a Pollença.

Dictamen núm. 8/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del servei de traducció automàtica de continguts per als usuaris i la web corporativa del Govern de les Illes Balears.

Dictamen núm. 9/2020, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu del servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista.

Dictamen núm. 10/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada, davant l’Ajuntament de Sóller, pel funcionament anormal de la dita Administració municipal en relació amb la suspensió de l'execució d'obres.

Dictamen núm. 11/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada en Atenció Primària.

Dictamen núm. 12/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 13/2020, relatiu a la resolució del contracte del servei de transport sanitari aeri adjudicat pel Servei de Salut.

Dictamen núm. 14/2020, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular de Mallorca sobre l’abonament de los despeses judicials, especialment en els processos penals, dels membres de la corporació, els alts càrrecs i els empleats públics del Consell Insular de Mallorca.

Dictamen núm. 15/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Formentera arran d’un accident de trànsit en motocicleta.

Dictamen núm. 16/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per una caiguda en bicicleta en la via pública.

Dictamen núm. 17/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’entitat Ports de les Illes Balears per una caiguda d’una turista en el Port de Valldemossa.

Dictamen núm. 18/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Palma pels danys soferts a causa d’una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 19/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora A.

Dictamen núm. 20/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular de subministrament de productes de farmàcia, sanitaris i materials auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 21/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Dictamen núm. 22/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Dictamen núm. 23/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència urbanística núm. X/2008 atorgada a J per l’Ajuntament de Bunyola.

Dictamen núm. 24/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’una llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Dictamen núm. 25/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys soferts durant unes festes patronals.

Dictamen núm. 26/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca pels danys i perjudicis soferts a conseqüència d’assetjament escolar.

Dictamen núm. 27/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Llucmajor pels danys i perjudicis derivats d’un accident de motocicleta en una via pública d’aquest municipi.

Dictamen núm. 28/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària formulada per l’assistència prestada durant el part a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Dictamen núm. 29/2020, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Dictamen núm. 30/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2019 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a la bossa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2019-2020, pel que fa a l’admissió d’una aspirant (RO X/2019).

Dictamen núm. 31/2020, relatiu a la revisió d’ofici del Decret 2017/586, de 12 de desembre, de la presidenta del Consell Insular de Menorca, que informa favorablement sobre l’acolliment a l’exempció dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i ocupació prevists en la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Dictamen núm. 32/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 33/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 34/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència rebuda a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 35/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Dictamen núm. 36/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 37/2020, relatiu a la revisió d'ofici de l'acte del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears de 2 d'octubre de 2018 d'adjudicació d'un contracte de serveis d'assistència en matèria fiscal i laboral a l'empresa Barci SL.

Dictamen núm. 38/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució de la Consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es reconeix el nivell I de la carrera professional horitzontal a una funcionària de carrera.

Dictamen núm. 39/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu presumpte de l’Ajuntament […] pel qual es reconeix la compatibilitat per a una activitat privada en favor d’un funcionari de carrera.

Dictamen núm. 40/2020, relatiu a un recurs extraordinari de revisió contra un acord de la Junta de Govern Local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 41/2020, relatiu al recurs extraordinari de revisió contra un acord de la Junta de Govern Local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 42/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 43/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Son Espases.

Dictamen núm. 44/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Calvià per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 45/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 46/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 47/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 48/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del subministrament d’electricitat del Sector Ponent (Hospital Son Espases) pel període corresponent a gener de 2019.

Dictamen núm. 49/2020, relatiu al Projecte de decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

Dictamen núm. 50/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de las mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i les zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 51/2020, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es crea i es regula l’agrupació racial de la vaca de la reina i el llibre genealògic corresponent, i s’actualitza l’annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los.

Dictamen núm. 52/2020, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell Insular de Menorca en relació amb l’afectació a Menorca del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

Dictamen núm. 53/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda d’un cavall.

Dictamen núm. 54/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis patits per una caiguda en la via pública.

Dictamen núm. 55/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada pel Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 i l’Hospital Mateu Orfila.

Dictamen núm. 56/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD