Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

Relació de dictàmens publicats de l'any 2020

dimarts, 9 / febrer / 2021

Dictàmens de l'any 2020 que ja es poden consultar en el web. La consulta completa dels dictàmens s’ha de dur a terme en la pàgina de doctrina.

Dictamen núm. 1/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les actes d’ocupació prèvies i dels actes administratius que se’n deriven (tals com les actes d’ocupació, dipòsit previ i pagament), corresponents a l’expropiació forçosa d’una part dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres del projecte del nou accés a l’aeroport d’Eivissa.

Dictamen núm. 2/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 3/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada a conseqüència de la caiguda d’una vianant al carrer de Pascual Ribot de Palma.

Dictamen núm. 4/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Can Misses i a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 5/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 6/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària rebuda.

Dictamen núm. 7/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’explotació d’una sala de jocs a Pollença.

Dictamen núm. 8/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del servei de traducció automàtica de continguts per als usuaris i la web corporativa del Govern de les Illes Balears.

Dictamen núm. 9/2020, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu del servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista.

Dictamen núm. 10/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada, davant l’Ajuntament de Sóller, pel funcionament anormal de la dita Administració municipal en relació amb la suspensió de l'execució d'obres.

Dictamen núm. 11/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada en Atenció Primària.

Dictamen núm. 12/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 13/2020, relatiu a la resolució del contracte del servei de transport sanitari aeri adjudicat pel Servei de Salut.

Dictamen núm. 14/2020, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular de Mallorca sobre l’abonament de les despeses judicials, especialment en els processos penals, dels membres de la corporació, els alts càrrecs i els empleats públics del Consell Insular de Mallorca.

Dictamen núm. 15/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital de Formentera arran d’un accident de trànsit en motocicleta.

Dictamen núm. 16/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per una caiguda en bicicleta a la via pública.

Dictamen núm. 17/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’entitat Ports de les Illes Balears per una caiguda d’una turista al Port de Valldemossa.

Dictamen núm. 18/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Palma pels danys soferts a causa d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 19/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda per la senyora A.

Dictamen núm. 20/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular de subministrament de productes de farmàcia, sanitaris i materials auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 21/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

Dictamen núm. 22/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Dictamen núm. 23/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència urbanística núm. X/2008 atorgada per l’Ajuntament de Bunyola.

Dictamen núm. 24/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’una llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Dictamen núm. 25/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys soferts durant unes festes patronals.

Dictamen núm. 26/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca pels danys i perjudicis soferts a conseqüència d’assetjament escolar.

Dictamen núm. 27/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Llucmajor pels danys i perjudicis derivats d’un accident de motocicleta en una via pública d’aquest municipi.

Dictamen núm. 28/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària formulada per l’assistència prestada durant el part a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Dictamen núm. 29/2020, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Dictamen núm. 30/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juliol de 2019 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2019-2020, pel que fa a l’admissió d’una aspirant (RO X/2019).

Dictamen núm. 31/2020, relatiu a la revisió d’ofici del Decret 2017/586, de 12 de desembre, de la presidenta del Consell Insular de Menorca, que informa favorablement sobre l’acolliment a l’exempció dels paràmetres urbanístics d’edificabilitat i ocupació prevists en la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.

Dictamen núm. 32/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 33/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 34/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència rebuda a l’Hospital Can Misses d’Eivissa.

Dictamen núm. 35/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Dictamen núm. 36/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada.

Dictamen núm. 37/2020, relatiu a la revisió d'ofici de l'acte del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears de 2 d'octubre de 2018 d'adjudicació d'un contracte de serveis d'assistència en matèria fiscal i laboral a l'empresa Barci SL.

Dictamen núm. 38/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució de la Consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es reconeix el nivell I de la carrera professional horitzontal a una funcionària de carrera.

Dictamen núm. 39/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu presumpte de l’Ajuntament […] pel qual es reconeix la compatibilitat per a una activitat privada en favor d’un funcionari de carrera.

Dictamen núm. 40/2020, relatiu a un recurs extraordinari de revisió contra l'acord d’una junta de govern local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 41/2020, relatiu a un recurs extraordinari de revisió contra l'acord d’una junta de govern local d’atorgament d’una llicència urbanística.

Dictamen núm. 42/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 43/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Son Espases.

Dictamen núm. 44/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Calvià per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 45/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 46/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 47/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 48/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del subministrament d’electricitat del Sector Ponent (Hospital Son Espases) pel període corresponent a gener de 2019.

Dictamen núm. 49/2020, relatiu al Projecte de decret de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

Dictamen núm. 50/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de las mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Dictamen núm. 51/2020, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es crea i es regula l’agrupació racial de la vaca de la reina i el seu llibre genealògic, i s’actualitza l’annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los.

Dictamen núm. 52/2020, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell Insular de Menorca en relació amb l’afectació a Menorca del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

Dictamen núm. 53/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda d’un cavall.

Dictamen núm. 54/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella pels danys i perjudicis patits per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 55/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada pel Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061 i l’Hospital Mateu Orfila.

Dictamen núm. 56/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears.

Dictamen núm. 57/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial arran de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 58/2020, relatiu a l’acord de transacció entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB), en relació amb el fraccionament i l’ajornament del deute de la PIMEB derivat de diferents expedients de reintegrament de subvencions tramitats pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Dictamen núm. 59/2020, relatiu a la modificació del contracte de servei per la prestació del tractament de diàlisi peritoneal ambulatòria a les Illes Balears (lot 1 del contracte SSCC PA 383/16).

Dictamen núm. 60/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut per una infermera de l’Hospital Mateu Orfila arran de l’agressió que va patir a la Unitat de Salut Mental d’aquest Hospital.

Dictamen núm. 61/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears a causa d’una caiguda en el lloc de treball en un centre de salut.

Dictamen núm. 62/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Son Llàtzer.

Dictamen núm. 63/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Son Espases.

Dictamen núm. 64/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada davant l’Ajuntament d’Eivissa pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda accidental al Baluard de Sant Jordi d’aquest municipi.

Dictamen núm. 65/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual es fixen els principis generals en matèria de control del potencial de producció vitícola, del Registre Vitícola i sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola a les Illes Balears i s’inclouen les varietats Esperó de Gall, N., Callet Negrella, N. i Mancès de Tibús, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.

Dictamen núm. 66/2020, relatiu al Projecte de reglament pel qual s’estableix el règim jurídic dels serveis d’acolliment residencial per a persones menors d’edat a Mallorca.

Dictamen núm. 67/2020, relatiu a la revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany d’atorgament d’un permís d’instal·lació i d’obres per a l’activitat permanent major d’alberg juvenil.

Dictamen núm. 68/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de concessió de l’ajut per fills menors de 18 anys a un funcionari docent.

Dictamen núm. 69/2020, relatiu a la revisió d’ofici del Decret 2018006330, de 17 d’octubre de 2018, dictat pel regidor d’Urbanisme de Llucmajor, per delegació del batle, sobre la devolució d’ingressos per l’ICIO.

Dictamen núm. 70/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de concessió de l’ajuda per fills menors de 18 anys a una funcionària docent.

Dictamen núm. 71/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el plec de condicions de la Indicació Geogràfica Protegida Aceite de Ibiza / Oli d’Eivissa i se’n regula el Consell Regulador.

Dictamen núm. 72/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’una llicència per a modificacions en el transcurs de les obres de reforma d’un hotel rural de les llicències inicials.

Dictamen núm. 73/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases.

Dictamen núm. 74/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per Unibail Rodamco Palma SLU en relació amb la denegació improcedent de l’autorització autonòmica de gran establiment comercial.

Dictamen núm. 75/2020, relatiu al Projecte de reglament de protecció del medi nocturn de Menorca.

Dictamen núm. 76/2020, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca – Pimentón de Mallorca i se’n regula el Consell Regulador.

Dictamen núm. 77/2020, relatiu a la revisió d’ofici parcial de la Resolució d’aprovació de les borses per cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions als centres públics d’ensenyament no universitari per al curs 2019-2020.

Dictamen núm. 78/2020, relatiu a la revisió d’ofici d’un contracte administratiu amb una comunitat de béns perquè no tenia personalitat jurídica ni capacitat de contractar.

Dictamen núm. 79/2020, relatiu al procediment d’interpretació del contracte de millora de la fluïdesa i la seguretat de la carretera C-733 i de la variant al nucli urbà de Jesús.

Dictamen núm. 80/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Son Espases.

Dictamen núm. 81/2020, relatiu a una reclamació per responsabilitat patrimonial arran de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 82/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses.

Dictamen núm. 83/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Felanitx per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 84/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de l’assistència sanitària que es prestà a l'Hospital de Manacor.

Dictamen núm. 85/2020, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per la prestació del servei de socorrisme a les platges de Can Pere Antoni, la Ciutat Jardí, Cala Estància i la Platja de Palma per un període de quatre mesos.

Dictamen núm. 86/2020, relatiu al procediment de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B.

Dictamen núm. 87/2020, relatiu a la revisió d’ofici de les resolucions de la directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 25 de setembre de 2018 de concessió de permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de menors afectats per malaltia greu.

Dictamen núm. 88/2020, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència urbanística atorgada per l’Ajuntament de Santa Margalida a l’Hotel Marbella GMBH&CO.KG.

Dictamen núm. 89/2020, relatiu a la responsabilitat patrimonial sol·licitada a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per una caiguda a la via pública.

Dictamen núm. 90/2020, relatiu a les reclamacions per responsabilitat patrimonial presentades per tres funcionaris interins del Servei de Salut de les Illes Balears, cessats i posteriorment readmesos arran d’executar un pla d’ordenació de recursos humans en part anul·lat.

Dictamen núm. 91/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada contra l’Ajuntament de Manacor pels danys i perjudicis soferts a causa d’una caiguda a la via pública.Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD