Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Notícia

MESURES D’ORGANITZACIÓ

dilluns, 23 / març / 2020

El Reial decret 463/2020, de 14 març (BOE núm. 67, de 14 de març), ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquesta norma l’ha modificada el Reial decret 465/2020, de 17 de març.

Segons l’article 2 del Reial decret 463/2020, la declaració de l’estat d’alarma afecta tot el territori nacional. D’altra banda, de conformitat amb les disposicions addicionals tercera i quarta, s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic, així com els relatius a caducitat i prescripció.

A l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears aquestes disposicions addicionals figuren en l’article 9 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOIB núm. 40, de 21 de març).

En conseqüència, s’entenen suspesos temporalment els terminis per sol·licitar i emetre dictamen del Consell Consultiu. El còmput dels terminis es restablirà quan perdi vigència el Reial decret o les pròrrogues que s’adoptin.

Per aquest motiu, l’oficina del Consell Consultiu romandrà tancada al públic durant el període de vigència del Reial decret 463/2020 i del Decret llei autonòmic 4/2020, tot i que continuarà la seva activitat. A aquest efecte, s’informa sobre les qüestions següents:

Primera. En els casos de consultes ja presentades, es consideren suspesos els terminis per demanar i emetre dictamen, així com la tramitació paralitzada; no obstant això, l'òrgan competent, segons el que es disposa en l’article 9 del Decret llei 4/2020, pot acordar mitjançant una resolució motivada la continuació del procediment administratiu sotmès a consulta en un d'aquests supòsits:
— Situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.
— Procediments indispensables per a la protecció de l'interès general.
— Procediments imprescindibles per al funcionament bàsic dels serveis.

Segona. En tots els casos en què s’emeti resolució motivada de no suspensió dels terminis administratius, aquesta resolució s'ha d'incorporar al procediment sobre el qual es formula la consulta o s'ha d'aportar al Consell Consultiu mitjançant l'adreça electrònica facilitada (secretaria@cconsult.caib.es); a més, s’ha d’indicar la persona de contacte de l'entitat pública consultant per facilitar la transmissió de documentació o de les dades necessàries, si escau.

Tercera. En el supòsit de noves consultes que encaixin dins dels supòsits excepcionals del punt primer, l’òrgan legitimat per fer la consulta, d’acord amb l’article 21 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, ha d’adjuntar la dita resolució motivada als efectes esmentats.

Quarta. En els casos en què l'autoritat consultant hagi fet constar la urgència del dictamen, d'ofici el Consell Consultiu demanarà, per via digital o electrònica, als serveis corresponents que es pronunciïn sobre la suspensió del procediment, a l’efecte de l'aplicació del Reial decret 465/2020.

Tot això s’entén sens perjudici de la facultat de rebutjar la qualificació esmentada de les consultes urgents manifestament infundades, d’acord amb l’article 24.3 in fine de la Llei 5/2010.

Es recorda que l'oficina física es troba tancada al públic i que, en tot cas, queda obert el canal de comunicació del correu electrònic (secretaria@cconsult.caib.es), mitjançant el qual, de forma gairebé immediata, es donarà resposta.

Palma, 23 de març de 2020

El president del Consell Consultiu
Antonio José Diéguez SeguíTornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD