Botar menús i anar al contingut

Consell Consultiu de les Illes Balears

Idiomes


Composició

Membres del Consell Consultiu

L’article 76.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que el Consell Consultiu ha d’estar integrat com a màxim per deu juristes i l’article 5.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, amb la redacció que en fa la Llei 7/2011, de 20 d’octubre, fixa el nombre de membres en deu.

Nomenament

Els deu membres són nomenats, mitjançant un decret del president de les Illes Balears, entre juristes de competència i prestigi reconeguts que tenguin la condició política de ciutadans de les Illes Balears, amb més de deu anys d’exercici professional.

Sistema d’elecció i designació

El Parlament, amb el vot favorable de tres cinquenes parts dels diputats, ha d’elegir dues cinquenes parts dels membres; el Govern n’ha d’elegir les altres tres cinquenes parts. És a dir, dels deu membres que formen el Consell Consultiu, quatre són elegits pel Parlament i sis són designats pel Govern.

Els membres del Consell Consultiu trien d’entre ells, per majoria absoluta, el president i el conseller secretari de la institució; aquesta votació és secreta.

Durada del mandat

El nomenament dels membres es fa per un període de quatre anys i poden ser novament elegits o designats per a mandats posteriors.

Composició actual

President
Hble. Sr. Antonio José Diéguez Seguí
Consellera secretària
Hble. Sra. Maria Ballester Cardell
Consellers
Hble. Sr. Joan Oliver Araujo
Hble. Sr. Octavi Josep Pons Castejón
Hble. Sr. Felio José Bauzá Martorell
Hble. Sra. Catalina Pons-Estel Tugores
Hble. Sra. María de los Ángeles Berrocal Vela
Hble. Sr. José Argüelles Pintos
Hble. Sra. Antònia Maria Perelló Jorquera
Hble. Sr. Bartolomé Jesús Vidal Pons

Exmembres

 • Hble. Sr. Pedro Aguiló Crespí
 • Hble. Sr. Pedro A. Aguiló Monjo
 • Hble. Sr. Miguel Coll Carreras †
 • Hble. Sra. Carmen Fernández González
 • Hble. Sra. Rosa María de Hoyos Marina
 • Hble. Sr. Ignacio Infante Merlo
 • Hble. Sr. Rafael de Lacy Fortuny †
 • Hble. Sr. Germán María León Pina
 • Hble. Sr. Antoni Mir Llabrés
 • Hble. Sr. Juan S. Oliver Ripoll
 • Hble. Sr. Rafael Perera Mezquida
 • Hble. Sr. Ramón Pita da Veiga Montis
 • Hble. Sr. Josep Maria Quintana Petrus
 • Hble. Sra. Lourdes Mazorra Manrique de Lara
 • Hble. Sr. Gabriel Ramis d’Ayreflor López-Pinto
 • Hble. Sr. Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany
 • Hble. Sra. María Dolores Romeo Pérez †
 • Hble. Sr. Josep Sala Torres
 • Hble. Sr. Enrique Vicent Marí †
 • Hble. Sra. Marta Vidal Crespo

Tornar al menú de navegació


Avís legal

Consell Consultiu de les Illes Balears - 2007

Powered by SD